Statens vegvesen (SVV) leverte innsigelse på manglende utredet trafikksituasjon på lokalveien (fv. 3528) som følge av utbyggingen av E6 Roterud - Storhove. I sommer trakk de tilbake innsigelsen basert kun på Nye Veiers (NV) beregninger og uttalelser. Dette er meget oppsiktsvekkende! Gjøvik kommune har av den grunn begjært mekling som vil foregå 7. oktober.

Lokalveien som går langs Biristrand er eneste ferdselsåre gjennom bygda. Den går så å si parallelt med E6 hele veien. Dette gjør at lokalveien er et foretrukket alternativ dersom trafikkflyten på E6 reduseres. Vi frykter den trafikklekkasjen som vil komme. I dag er det fire kilometer gang- og sykkelvei midt i bygda.

Vi tror ikke at all trafikk som til vanlig kjører på E6 vil gjøre dette i anleggsfasen selv om NV sier at de ikke vil bruke lokalveien. Nye Veier skriver i sine utredninger at det kan bli aktuelt å sette ned fartsgrensen i anleggsperioden, det kan oppstå situasjoner i byggeperioden som gjør det nødvendig å stenge E6 i korte perioder, og at dagens E6 også skal brukes til transport av masse og maskiner.

Disse forholden til sammen vil garantert gi forsinkelser på E6. Vi har erfaring med treg trafikk på E6, full stans på E6 og tidligere arbeid på E6. Da flytter trafikken seg over på lokalveien. Det dundrer store vogntog forbi, og biler kommer på rekke og rad. Da er det uforsvarlig å bevege seg der det ikke er gang- og sykkelvei !

Etter at E6 er bygd ferdig, kommer det bom på E6 ved Biristrand. Årsavgift for pendlere vil utgjøre ca. 15.000 kroner for biler og 29.000 for større kjøretøy. Lokalveien vil være en et meget gunstig alternativ for å slippe å betale bompenger på strekningen Biri - Vingrom. Det er i dag mange som pendler Biri - Lillehammer, og Gjøvik - Lillehammer. I tillegg bruker folk i dag google for å spare bompenger. Disse forholdene vil garantert føre til trafikklekkasje over på lokalveien i hele bompengeperioden på 15 år.

Vi har forståelse for at NV ikke ønsker at E6-trafikken skal gå over lokalveien. De vil selvfølgelig bruke tall og gjøre beregninger som samsvarer med dette. Men hva om de tar feil? Slik vi kjenner Nye Veier så gjør de alt de kan for å slippe å bygge gang- og sykkelvei på de gjenstående stekningene. Dette vil koste penger og vil utsette byggingen av selve E6. Det er oppsiktsvekkende at Statens vegvesen støtter denne holdningen og den argumentasjonen Nye Veier bruker.

Nye Veier sier videre at dersom det skulle bli en trafikklekkasje vil de sette i gang trafikkreduserende tiltak. Vi spurte på befaringen med SVV hva dette kunne dreie seg om, men fikk ikke noen gode svar. Det er vedtatt at det ikke skal settes opp bom på lokalveien.

Vi er kjent med at Innlandet fylket har gjort beregninger med et annet resultat. Hvorfor legger ikke SVV disse til grunn? Det vil være uforsvarlig å vente og se hvordan trafikken utvikler seg, det kan være for seint. Det gjenstår cirka 3,5 kilometer uten gang- og sykkelvei.

Det er ikke mulig å styre folks valg, og vi er alvorlig bekymret for den økningen som vil komme, og som vil vare i 15-18 år framover. Det er også 18 andre langs lokalveien som har gitt høringsinnspill til NV om det samme gjennom Medvirkningsportalen. Dette til sammen bør veie tungt!

Vi vil oppfordre SVV fram mot meklingen å gå nøye igjennom hva de vektlegger, og hvilke opplysninger de bruker som bakgrunn for sine standpunkter.

Det vil ikke være mer gledelig enn at SVV snudde i denne saken.