I tråd med den samarbeidsavtale som ligger til grunn mellom grunneierne på Huntonstranda er det nå gjennomført grunnundersøkelser i området for å finne ut av forholdene. 12 hull er boret, og det er installert gassbrønner fordelt over hele området. Målingene av metangass viser høye konsentrasjoner i ti av 12 brønner. Den massive deponeringen av treflis i flere tiår har ført til at det i grunnen er metangass i høye konsentrasjoner. Det innebærer en stor risiko dersom området skal bygges ut. Bygging på området kan kun skje dersom det gjøres tiltak for å sikre at gassrisikoen blir håndtert tilstrekkelig.

Jeg vil understreke at vi, alle grunneiere i området, setter sikkerheten først. Derfor tar vi rapporten, både dens innhold og konklusjoner, på alvor og vil følge den opp på ulike måter. Det er likevel grunn til å poengtere at Huntonstranda er et trygt område å ferdes på, enten det er for gående, syklende, kjørende, ansatte eller handlende. Konklusjonen er imidlertid at området ikke kan bygges ut uten omfattende tiltak. Det gir oss anledning til å se på alternativene for Huntonstranda.

Når vi setter sikkerheten først har Gjøvik kommune, i dialog med samtlige grunneiere, etter at vi ble kjent med rapporten, anbefalt dem å gjøre undersøkelser ved de eksisterende bygg for å få kartlagt situasjonen. Vi vil, sjøl om området ikke er undersøkt i denne omgang, også anbefale at tilsvarende målinger gjøres ved eiendommene til Hoff Potetindustrier, Bryggerivegen og andre bygninger på andre siden av Hunnselva. I et føre-var-perspektiv anbefaler vi at slike målinger blir gjort.

Swecos funn i av metan innebærer altså en stopp av boligutviklingsprosjekt på kort sikt – men gir oss som nevnt en mulighet til å se på en annen bruk av Huntonstranda til beste for byens innbyggere og tilreisende. Jeg er ikke i tvil om at Huntonstranda fortsatt vil gi Gjøvik store muligheter! Huntonstranda vil uansett ha en stor verdi for Gjøviks befolkning, enten det er som friluftsområde på kort sikt eller på et senere tidspunkt som et utviklingsområde.

Vi skal nå se på vegen videre. Det gjør vi i form av at noen undersøkelser i løpet av kort tid. For det første bør vi finne ut av kostnadene ved masseutskifting på hele eller deler av Huntonstranda, samt gi en vurdering av mulige besparelser ved tilgang på overskuddsmasser fra veiutbygging i nærområdet. Skulle vi for eksempel få lagt riksveg 4 i en tunnel utenom Gjøvik, åpner det for å ta i bruk tunnelmassene. Dernest skal vi få lagt fram noen alternativer for bruk av arealene på Huntonstranda som ikke betinger omfattende tiltak i forhold til gassforekomsten på området. Flishaugen som ligger der i dag skal uansett bort, og dermed får vi tatt området i bruk.

Personlig tror jeg at vi gjennom den videre prosessen kan få åpnet hele området til beste for innbyggerne. Kanskje er det her vi kan anlegge et stort idretts- og aktivitetsanlegg til glede for både store og små? På hele området kan det utvikles en flott folkepark som legger til rette for attraktive arrangement.

Samtidig skal ikke vi nå låse oss til noe. Vi kan imidlertid utvikle noe nytt, og fortsatt kan det være kombinerte formål med utviklingen. Huntonstranda er fortsatt en oase av muligheter for oss alle!

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.