Høyres forståelse av hva som er lokalt og nært politi har hatt en interessant utvikling de siste årene. Senterpartiet mener regjeringa har gjort politiet og beredskapen fjernere fra folk.

I 2008 fremmet daværende stortingsrepresentant Erna Solberg et forslag i Stortinget hvor det blant annet stod: «Forslagsstillerne er bekymret for at reduksjoner i politiets lokale forebyggende arbeid blant ungdom for å spisse innsatsen mot organisert kriminalitet, kan få svært negative konsekvenser fordi man mister muligheten til å jobbe bredt for å hindre nyrekruttering til kriminalitet». Så kom de med den såkalte nærpolitireformen i 2015 hvor målet var: «Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor». Deretter ble mer enn 120 lensmannskontor lagt ned og 350 politiårsverk forsvant fra en rekke lokalsamfunn i hele landet. Siden har hundrevis av ansatte blitt sentralisert bort fra halvparten av de stedene politiet fortsatt holder til.

Framfor å innrømme at «nærpolitireformen» er historiens mest misvisende navn, har nå Høyre funnet ut at nærpolitiet skal være på internett. Politiet har bekjempet kriminalitet på nett siden 1990-tallet. Flere viktige etterforskninger og saker har blitt oppklart på nett lenge før Høyre kom i regjering. Det nye grepet er at det er noe som heter «nettpatrulje». Det er også et misvisende navn. Der en patrulje i det fysiske liv kan pågripe folk, stanse pågående kriminalitet, etterforske på stedet og ta imot anmeldelser kan ikke nettpatruljene dette. De kan lage videoer svare på spørsmål, men alt av anmeldelser, etterforskning og inngripen mot ulovligheter er det ikke nettpatruljene som driver med.

Nettpatruljene er ikke døgnbemannet og i mange distrikt er de verken bemannet daglig, i helger eller ferier. De enhetene som etterforsker på nett i politidistriktene heter «Digitalt politiarbeid». I februar kom Riksrevisjonen med regelrett slakt av denne satsingen. Riksrevisjonen konkluderer: «En stadig større andel av kriminaliteten utføres på nett uten at politiet har klart å holde følge med utviklingen». I Innlandet politidistrikt var det kun 10 stillinger innenfor digitalt politiarbeid i 2019, noe som vil si rundt 1,5 prosent av de ansatte.

Kripos har landets største fagmiljø på datakriminalitet. Det var planlagt 200 ansatte som jobbet med datakriminalitet ved Kripos innen utgangen av 2021, men på grunn av budsjettsituasjonen er denne ambisjonen redusert til 150. Senterpartiet tar denne kriminaliteten på høyeste alvor og fremmet forslag i Stortinget i februar om at antallet skal økes til 200, men Høyre stemte imot.

Nylig kom det frem at rundt 600.000 nordmenn er «ikke-digitale». Det vil si at de aldri eller sjelden bruker internett. Hvor passer de inn i Høyres verden? Hvor skal de henvende seg om de utsettes for noe kriminelt, vil anmelde eller behøver hjelp til pass, våpensøknad eller andre oppgaver politiet skal tilby?

Senterpartiet mener at politiet både skal være til stede i lokalsamfunn i hele Norge, samtidig som innsatsen mot digital og organisert kriminalitet forsterkes. I motsetning til Høyre vil vi bevare Utrykningspolitiet slik at den ekstremt viktige innsatsen mot dødsfall og alvorlig skadde i trafikken opprettholdes. Det er også på høy tid med en kraftig satsing på politijuristene. Vi vil øke opptaket på Politihøgskolen og ønsker to politifolk per 1000 innbygger i hvert politidistrikt. I Innlandet er vi ikke i nærheten av dette målet og Høyre har gjort at inntaket på Politihøgskolen nå er det laveste på 15 år.

Uansett hva Høyre måtte tro, er innbrudd, tyveri, ordensforstyrrelse, vold, trafikklovbrudd, skadeverk og narkotika det som dominerer kriminalitetsstatistikken både i Norge og våre naboland. Det nytter ikke med noen politifolk på Facebook på Hamar for en som blir slått ned i Valdres, utsettes for innbrudd i bedriften sin i Lom, opplever vold i hjemmet i Gausdal eller møter en bilfører i narkotikarus på veien på E6. Disse problemene forsvinner ikke selv om Høyre sentraliserer politiet.