Raufoss-industrien har nærmest vært svingdør for besøk fra Høyre-regjeringa. Men det har stoppa med lovorda. Når Jønnes angriper Senterpartiet om forsvarsfondet, faller det på steingrunn. Høyre er industri-passive, og har heller ikke sjøl bidratt til å få på plass norsk deltagelse i forsvarsfondet.

Harald Sunde i spissen for Total Defence Group og flere av industriens fremste spydspisser som løfter forskning, samarbeid og eksportindustrien møtte Senterpartiet i industriparken 6. november 2020 og prata godt igjennom veien videre. Senterpartiet lytter før vi agerer, og derfor håndterte vi initiativet om internasjonalt samarbeid mer med omhu enn Høyre skal ha det til.

For det første, forkasta Stortinget regjeringas forslag til ny Langtidsplan for forsvaret fordi den var altfor passiv, skjøv investeringer enda lenger fram i tid, og innfridde ikke forpliktelsene vi har overfor NATO. For det andre ble det framforhandla en plan Senterpartiet ikke var fornøyde med, og ikke stilte oss bak. I stedet fremma vi forslag om påplusning på over 1 mrd kr utover regjeringas forslag, i vårt alternative statsbudsjett. Og for det tredje, Senterpartiet aviste ikke i Langtidsplanen en eventuell norsk deltagelse i det europeiske forsvarsfondet (EFD). I langtidsplanen hadde ikke Høyre-regjeringen innstilt på norsk deltagelse.

Senterpartiet bad om et grundigere faktagrunnlag før vi fatta en avgjørelse. Senterpartiet viser til at i langtidsplanen som regjeringen la frem for Stortinget hadde ikke høyreregjeringen funnet rom for å delta i EDF. Det var påpekt fra regjeringa at avgjørelsen om ikke å delta i EDF ikke reduserer norsk forsvarsindustri sin mulighet til eksport til det europeiske markedet.

Dette skrev regjeringen selv i Prop 14 S (2020-2021) «Fremtidig tilknytning til samarbeidet i EDF vil vurderes videre i planperioden, blant annet i lys av utviklingen av initiativet i EU. Regjeringen har gjennom en samlet vurdering av norsk deltakelse i EU-programmer ikke funnet rom for å delta i EDF.»

Informasjonen som kom fra Forsvarsdepartementet og industrien i forbindelse med behandling av langtidsplanprosessen var sprikende. På den bakgrunn fremmet Senterpartiet forslag om at regjering skulle komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med reelle kostnader ved norsk deltagelse og hvilke konsekvenser deltagelse ville ha for den eksportbaserte nasjonale forsvarsindustrien. Dette forslaget ble nedstemt av Høyre, Frp, Ap, Venstre og Krf.

Senterpartiet mener det fremstår uavklart hvordan fondet skal samarbeide med industrien i andre NATO land som ikke er EU-medlemmer, som for eksempel USA og Storbritannia. Det er to av våre viktigste NATO-allierte og vi mener at en avklaring på hvordan deltagelse i EFD vil påvirke Norges muligheter til industrisamarbeid med USA og Storbritannia er essensielt før man fatter et slikt vedtak.

Senterpartiet har lenge vært skeptisk til ekspansjonen av forsvarsprogram i EU, hvor det på stadig flere områder utvikles overnasjonale samarbeidsprogram og parallelle strukturer til NATO. Vi frykter at dette vil bidra til å svekke NATO. Det er dessuten en styrke for norsk industri at vi har en trygghet for at vi kan investere på norsk jord.

Saken om norsk deltagelse i det europeiske forsvarsfondet (EDF) kom dessuten til behandling i Stortinget før den er ferdig behandlet av EØS-komiteen. Dette er tilfellet for en rekke EØS-saker fremmet av Høyre-regjeringa. Senterpartiet mener på prinsipielt grunnlag at saker bør være ferdig behandlet i EØS-komiteen før de blir forelagt Stortinget. Stortinget må ha alle fakta på bordet før de fatter vedtak. Jønnes bør ha faktaene i orden før hun går til angrep.