Gå til sidens hovedinnhold

Holder fylkespolitikerne vegbrukere for narr?

I  utrolige 11 år har det frivillige og dugnadsbaserte Bygdeinitiativet i Vang kjemper for den avslsluttende restasfalteringen av den gjenstående, 3,5 km korte gruspasparsellen på fylkesveg 2510 (293) fra Lomen til Dalsbru i Vang

Som mange vil kjenne til utviklet denne .kampen seg til en verkebyll og en Davids kamp mot Goliat. De fleste vil nok forstå hvem som er David og Goliat i denne kampen.

Etter stor innsats og utallige nederlag og trassig kampvilje siden bygdeinitiativet startet sin frivillige virksomhet som pådriver for restasfalteringen i 2014, kom endelig jubelmeldingen fra fylkeskommunen i vår, da Samferdselsutvalget vedtok prioritert restasfaltering av grusparsellen i løpet av 2020.

Gleden for oss i Bygdeinitiativet, blant de mange vegbrukere og i Vang kommune var til å ta og føle på - alle var nærmest i en tilstand av lykkerus, selv om sjampisflasken ble utsatt til det lukter nylagt asfalt over hele strekningen.

Lykkerusen skulle bli kortvarig da fylkeskommunen, uten forvarsel og som lyn fra klar himmel,

10. juli sendte avisene sin pressemelding som konkluderte med at grusparsellen ikke egner seg for fast dekke!

Pressemeldingen slo ned som en politisk bombe og utløste en blanding av sjokk og vantro. Det reiste seg et momentant spørsmål om fylkespolitikerne holder vegbrukere for narr?

Pressemeldingen er avslørende på flere måter.

Er det ny praksis å sende pressemeldingen direkte til avisene - uten forvarsel og bak ryggen på både vertskommune og Bygdeinitiativet, som begge ble tatt på sengen?

I pressemeldingen fremgår at restasfalteringen vil koste minst 10 millioner kroner! Kostnadsanslaget virker totalt misvisende når det er kjent at vegvesenet anvender 1,6 millioner kroner pr. kilometer ferdig veg i sine anslagsberegninger, når nødvendige forarbeider inkluderes.

Dette gir en forventet kostnad på 5,6 millioner kroner.

Hvordan kan da samferdselssjefen operere med nær det dobbelte av denne kostnaden?

Her skal det tilføres at forventet anleggskostnad vil være betydelig lavere fordi det bare er deler av strekningen hvor det vil være behov for utskifting av masser, og fordi det høsten 2018 ble gjennomført omfattende forberedelser til den etterfølgende asfalteringen, med bl.a. styrking av bærelaget

En kan være fristet til å spørre om det er de samme kreftene og fagfolkene i vegvesenet som tidligere presenterte for samferdselskomiteen i Oppland et sjokkerende og totalt urealistisk anslag på ufattelige 80 (!!) millioner kroner som står bak også denne gangen.

Også denne gangen virker anslaget konstruert, i den hensikt å få fylkespolitikerne til å avstå fra prioritert asfaltering. Motivet for de to anslagene synes å ha meget til felles - å forhindre at det brukes fylkeskommunale budsjettmidler til fullføring av et vedtatt restasfalterings-prosjekt.

Konklusjonen om at grusparsellen ikke egner seg for fast dekke faller på sin egen urimelighet, fordi den ca.15 km lange fylkesvegen fra Vestre Slidre til Vang ble vedtatt asfaltert for svært mange år tid siden, men stoppet opp i 2009 fordi bevilgede midler var spist opp. Dersom det hadde vært tilgjengelige budsjettmidler er det ingen tvil om at den gjenstående grusparsellen ville blitt asfaltert frem til Dalsbru. Begrunnelsen i pressemeldingen for at strekningen ikke lenger egner seg for fast dekke virker derfor søkt.

Vi setter likevel vår lit at fylkespolitikerne i Innlandet er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at restasfalteringen gjennomføres slik det er vedtatt. I motsatt fall vil oppfatningen om at fylkespolitikerne holder folk for narr feste seg i folks bevissthet, med fare spredningseffekt og svekket tillit til politikere og politiske vedtak.

Kommentarer til denne saken