Ola Gram Dæhlen fra Skogselskapet i Oppland kommenterer i OA den 16. mai hogsten i Øverbymarka. Han viser i sitt innlegg til at trevirke skal erstatte olje, kull og gass, og bidra til det grønne skiftet. Denne målsettingen er det lett å være enig i. Når Ola Gram Dæhlen med dette som bakgrunn argumenterer for flatehogst som eneste måte å avvirke skogen på, er det imidlertid ikke like lett å slutte seg til synspunktene.

Norges Skogeierforbund ga helt nylig ut et temanummer av tidsskriftet «Magasinet Skog». Her vies det oppmerksomhet til alternativer til flatehogst. Blant annet heter det: «Vi i skogbruket må ta inn over oss at «verdi» er mer enn kjappe penger her og nå. Derfor må vi tilby alternativer til dem som har inntekt nok utenfor skogen og som vil drive skogen etter andre prinsipper enn de tradisjonelle ...» Gjøvik kommune er en stor skogeier og bør i forvaltningen av sine skoger kunne legge andre prinsipper til grunn enn de rent økonomiske, slik for eksempel Oslo kommune har gjort i sin forvaltning av kommuneskogene.

Området som nylig ble hogd i Øverbymarka representerte en lite spennende skog, sett fra friluftslivets side. Heller ikke med tanke på skogens biologiske artsmangfold representerte denne skogen særlig verdi. Granskogen som ble avvirket var resultat av tidligere avvirkning og planting. Den var ensaldret og ensskiktet og tilnærmet uten bunnvegetasjon, fattig på biologisk mangfold.

Ved tilplanting med nye granplanter vil man om ikke altfor mange år ha samme typen skogbilde. Kanskje kunne Gjøvik kommune være åpen for å gjøre det litt annerledes i framtida ved ikke ensidig å tenke på flatehogst som eneste mulige avvirkningsform, men derimot tenke litt mer på å skape en artsrik og spennende skog, hvor det like fult er mulig å høste tømmer som kan erstatte olje, kull og gass og bidra til det grønne skiftet.