HF innlandet – et grelt eksempel på «industri»

Sykehuset Innlandet sykehuskorridor (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Sykehuset Innlandet sykehuskorridor (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter at helseforetaksmodellen ble introdusert ved alle sykehusene i Oppland og Hedmark i 2003, har det skjedd store forandringer med hensyn til aktivitet, antall ansatte og økonomisk utvikling.

HF Innlandet er et grelt eksempel på hvordan et helseforetak kan drive pasientbehandlingen ut i det helt kritiske og ekstreme! Modellen ble etablert for å spare pasientpenger- men likevel blir pengene borte mellom ledernes hender og utgiftene bare øker og øker!

Hvert år blir 2200 færre pasienter behandlet innlagte, det er 74.400 færre liggedøgn og 7950 færre dagbehandlinger ved sykehusene i Oppland og Hedmark etter at HF Innlandet ble etablert i 2003.

Tall fra SSB viser at i perioden 2003- 2018 er antall årlige innlagte pasienter redusert med vel 2200 innleggelser (fra 59.400 til 57.175), liggedager med hele 74.400 dager (fra 298.183 til 223.792), dagbehandlinger med 7950 (fra 29.534 til 21.581), mens poliklinikkaktiviteten år har steget til vers med en økning på 141.000 konsultasjoner (fra 258.668 til 399.682)!

Poliklinikkaktiviteten har blitt en slags fattigmannstrøst for alle de pasientene som skulle vært sykehusbehandlet tidligere. At denne aktiviteten stiger kan dels skyldes ventelistegarantien som krever en viss kontakt med sykehuset innen en viss tidsfrist. Ventelistegarantien er dessverre en dårlig erstatning for innleggelse i sykehus. Kontakten kan være en telefon eller en kortvarig fremstilling på 5-6 minutter ved en poliklinikk. Ikke noe grunnleggende for pasienten blir gjort. I tillegg kommer poliklinisk kontroll av tidligere innlagte pasienter og av pasienter som ikke trenger innleggelse i sykehus.

I perioden 2008 til 2018 økte antall årsverk ved HF Innlandet med 600 hele stillinger (6100 til 6709). Sykepleiere økte med 348 (2207 til 2555), leger med 290 (650-939), psykologer med 87 (112-199) og hjelpepleierstillinger ble redusert med 43 (170 til 127).

Ikke-helserelaterte årsverk utgjorde mer enn en tredel av totale årsverk ved sykehusene i 2008 (2590 av 6100 årsverk) og nærmere halvparten av totale årsverk i 2018 (2699 av 6709) med en økning på 109 årsverk i denne perioden. Det er i dag ikke mulig å finne antall stillinger i den administrative delen av HF Innlandet, men for noen år siden var det i alt 454 toppledere ved forskjellige divisjoner rundt om i HF Innlandet (Andersen BM Dagens medisin 4. juni 2015).

Ineffektiv sykehusdrift krever enda mer personell. Siden totalt antall pasientsenger er sterkt redusert fra 2003 til 2018 (1455 til 1133 senger), inkludert somatiske senger (1055 til 813) og psykiatriske senger (400 til 266), blir det mer ineffektiv sykehusdrift ved de oppløste sykehusene i HF Innlandet.

Med ineffektiv drift menes overbelegg, korridorpasienter, kortere liggetid med uferdig behandlede svingdørspasienter (Kfr. Riksrevisjonen), mer kaotiske arbeidsforhold og stress, mer unødvendig tid til organisering, finne plass til pasienter, finne igjen pasienter, følge opp delvis ferdigbehandlede pasienter, mer kontroll, registrering, flere pasientjournaler på vidvanke, gjentatte prøver og undersøkelser, gjentatte journalopptak og pasientorientering, og mer feil/uhell pga. stress og for dårlig tid, osv. Dette bruker personalet mer tid på enn tidligere, samt å koordinere samarbeidet om kompliserte pasienter med sammensatte sykdommer mellom forskjellige tverrgående divisjoner og demonterte sykehus som har mistet sine spesialiteter.

Driftskostnader fordobles til tross for lavere produksjon

Selv om HF Innlandet har truet med drastiske innsparingsplaner hvert år siden helseforetaksmodellen kom på plass har HF-et ikke vært i stand til å spare en eneste reell krone!

Fra 2005 til 2018 ble driftsutgiftene ved HF Innlandet nærmest doblet; fra 4,738 til 8,827 milliarder og en parallell fordobling av utgiftene skjedde ved Helse Sør-Øst, fra 5,267 i 2005 til 10,706 milliarder i 2018! Driftsutgifter for somatiske tjenester utgjorde den største kostnadsandelen for HF Innlandet med økning fra 3,307 milliarder kroner i 2005 til hele 5,350 milliarder i 2018.

Helseforetaksmodellen viser her sin absolutt svakeste side ved at et økonomisk foretakssystem bygget etter japanske Toyotafabrikker fører til store økonomiske tap og misbruk av pasientenes og samfunnets penger!

En stor del av driftskostnadene for HF Innlandet går til pasienttransport via ambulanse og luftambulanse (170 millioner i 2005 og 487 i 2018) og syketransport og transport av helsepersonell (121 millioner i 2005 til 310 i 2018). I 2018 kostet alle former for transport 797 millioner kroner, det vil si 9 prosent av de totale sykehusutgiftene i HF Innlandet.

Store transportkostnader kommer delvis av at det er store avstander i Oppland og Hedmark som til sammen er betydelig større enn Danmark i utstrekning. Oppland fylke utgjør i areal over halvparten av Danmark og bare en femtedel av Opplands areal ligger under 600 meter over havet- noe som gjør at fremkommeligheten kan være kritisk i perioder ved fjelloverganger, rasfare og dårlig vær. Kjøretiden fra Nord-Gudbrandsdalen til nærmeste sykehus er blant de lengste i landet (SSB).

Men store transportutgifter er også forårsaket av det oppløste sykehussystemet i Oppland og Hedmark- der HF Innlandets ledere har forsøkt å sette sammen ett sykehus av alle sykehusene i Oppland og Hedmark, med avdelinger strødd litt rundt her og der for å spare penger! Resultatet er at det snart ikke finnes et komplett lokalsykehus lenger! Dette er å ødsle med pasientpenger og utsette pasienter for ekstra risiko og belastning ved lange pasienttransporter, for eksempel fra Gudbrandsdalen og Valdres; tur-retur Tynset sykehus- eller ved å frakte pasienter mellom divisjoner - «Mjøsa rundt».

Hadde HF Innlandet vært vurdert etter en vanlig foretaksmodell ville konstruksjonen for lengst blitt slått konkurs. Nå er det slik at verken helseforetak eller regionale helseforetak (RHF) etter loven kan slås konkurs. Derfor durer HF-et videre med den ene nedturen etter den andre- både når det gjelder økonomi, et utslitt helsepersonell utsatt for usikre arbeidsforhold, og ikke minst for pasientene som ikke får den sykehusbehandlingen de er blitt lovet- og trenger til rett tid.

Driftsresultater for HF Innlandet viser ineffektiv sykehusdrift som fører sykehusene inn i en nedadgående spiral – sammen med trussel om nedlegging av senger og sykehus og om oppsigelser. På denne måten ønsker HF Innlandet å bryte ned hele eksisterende sykehusstruktur i Oppland og Hedmark. En sykehusstruktur i ruiner er lettere å bygge opp igjen etter HF-ets ønskeliste enn å slåss mot det befolkningen ønsker for sine lokalsykehus!

Helseforetaksmodellen var et udemokratisk fremmedelement helt fra starten av. Modellen er et eksperiment med menneskeskjebner! Derfor må den fjernes snarest mulig. Komplette, effektive og oppegående akuttsykehus må igjen etableres og rehabiliteres på best mulig måte både for byer og distrikt. Sykehusvesenet er tross alt skapt for å være til det beste for befolkningen – ikke omvendt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags