Valgkampen er godt i gang, og vi er mange som deltar i den. Norsk Sykepleierforbund representerer sykepleierne og sykepleierstudentene, og jeg som hovedtillitsvalgt i NSF i Gjøvik kommune fronter lokalt behovet for nye tiltak for å både beholde og rekruttere sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Vi mangler allerede 7000 sykepleiere i Norge. I tillegg ser en at 1 av 5 sykepleiere forlater yrket i løpet av de første 10 årene. En undersøkelse i tidsskriftet Sykepleien rett før sommeren, peker mot et kjempeproblem. 72 prosent av de 1200 som svarte oppga at de det siste året har vurdert/vurderer å bytte jobb eller slutte i yrket. Dette er et stort varsko fra sykepleierne, om at de ikke er fornøyd med dagens arbeidssituasjon i kommunene. At ansvaret er for stort i forhold til lønnen, og at belastningen må ned. Arbeidstidsordning er selvfølgelig et moment som har stor betydning her.

Fredag arrangerte Fagforbundet sammen med ledelsen i HO-sykehjem, et nasjonalt valgkamparrangement ved Nordbyen omsorgssenter, hvor de uttrykker at de løser deltidsfloken. At Fagforbundet og ledelsen har felles syn om arbeidstidsspørsmål er greit, men at de går ut sammen i valgkampen er likevel overraskende.

På dette arrangementet beskrives forsøksordningen med lange vakter/5 av 12 vakter/ i svært rosende ordelag. Disse forsøkene har pågått siden begynnelsen av mai, og er derfor ikke gjennom første evalueringsperiode. Det er imidlertid gledelig å høre om at ansatte ved Nordbyen bokollektiv så langt er fornøyde med ordningen. Om alle tilbakemeldinger er like positive ved Biri omsorgssenter, vet jeg ikke. Det blir interessant å følge med dette fremover.

Når jeg har behov for å skrive et svar til oppslaget i OA knyttet til dette valgkamparrangementet, så er det knyttet til Fagforbundets hovedtillitsvalgte, Randi Aaslund, som uttaler seg om sykepleierforbundets holdning til avtalen. Fagforbundets hovedtillitsvalgte har ofte i møter gitt uttrykk for at NSFs sykepleiere er usolidariske med andre ansatte når det gjelder å jobbe helger. Det er helsefagarbeidere og assistenter som må ta støyten når sykepleiere ikke vil jobbe hyppigere enn hver 3. helg.

Som hovedtillitsvalgt for sykepleierne, forholder jeg meg til det våre medlemmer ønsker. De ønsker ikke å måtte jobbe hyppigere enn hver 3. helg. Lokalt har vi imidlertid prøvd å være konstruktive når det gjelder om ansatte selv ønsker å gå inn på frivillig hinkehelg- avtale. Undertegnede gikk selv i en slik avtale frem til jeg ble heltids tillitsvalgt. Min påstand er derfor at NSF har vært konstruktive i dette spørsmålet, som selvfølgelig står for medlemmenes interesser. Mange sykepleiere i Gjøvik kommune er klare på at de mener de allerede må tåle nok, om ikke å måtte ta enda større belastning knyttet til helgearbeid. Mange snakker dessverre også om å slutte. Dette prøver jeg som hovedtillitsvalgt å motvirke, for vi har et stort behov for sykepleierkompetansen i kommunen. Det er også et problem for kommunen når sykepleierne ikke søker på stillingene som utlyses.

Når det gjelder Biri pilot og forsøk med lange vakter, så mener jeg også her at vi har møtt forslag på en konstruktiv måte. Da ansettelsesarbeidet startet var ikke alle premissene klarlagt. Jeg deltok i nesten 20 intervjuer. SAMTLIGE sykepleiere søkte fordi de var positive til lange vakter hver 4 helg. INGEN sykepleiere ønsket 5/12, altså hyppigere enn hver 3. helg. Jeg har etterpå gitt uttrykk for at arbeidsgiver ikke har gitt all nødvendig informasjon om endringer av premisser ut til de nyansatte i etterkant av intervjuene. Her er vi uenige. Om det har lugget lokalt for NSF, eller at vi har vært lunken, så det må være knyttet opp mot dette.

Jeg har gitt uttrykk for at vi ikke er prinsipielt uenige på noen måte, men at dersom en skal kunne operere med lange vakter, så må organiseringen av arbeidet være så god at ansatte tåler å stå i ordningen. Pasientgrunnlaget må tilsi at dette er gunstig. Samtidig må en se på at grunnbemanningen er så stor at det er mulig å følge opp ordningen. Ellers har jeg tatt opp at turnus må legges opp slik at den ikke blir så tøff i perioder at den utløser sykefravær.

At Fagforbundet og NSF er uenige om temaet helgearbeid, er ikke nytt. Men, som jeg sier lokalt. Man kan innenfor lovverket tvinge sykepleierne til å gå mer ugunstig enn vi allerede gjør, for eksempel mer helgebelastning enn hver 3. helg, og større krav til fleksibilitet på tvers av virksomheter. Imidlertid er hovedspørsmålet hvor langt kan en strekke strikken uten å miste sykepleierne som jobber i kommunen, eller at det ødelegger rekrutteringen.

NSF mener man må bruke lønn og kompetanseheving som virkemidler for å beholde og rekruttere sykepleiere, ikke å påføre ytterligere belastninger.

Innlegget er forkortet, red. anm.