Gå til sidens hovedinnhold

Helsevesenet i vår region

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styreleder Svein Gjedrem i Helse Sør-øst har liret av seg noe merkverdige utsagn i innspurten for arbeidet med å strukturere helsevesenet i Hedmark og Oppland.

Hvordan kan en styreleder for en viktig samfunnsfunksjon opptre med en slik arroganse overfor folk og folkevalgte i våre kommuner og fylker. Jeg mener han opptrer splittende i motsetning til samlende for befolkningen og de folkevalgte i to fylker, som er i en krevende prosess for sammenslåing.

Det er klart det blir rabalder når det nærmer seg graving og stedsvalget for huset uten forvarsel endres, og tidligere avtaler med de folkevalgte er brutt. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå det. Styreleder bør fritas fra sitt verv i HSØ. Innen rimelig tid bør helsevesenet reorganiseres med et styre med klar overvekt av politisk valgte representanter. De sistnevnte må tross alt stå til ansvar for sine handlinger ved neste valg, om de ikke lytter til råd fra befolkningen. Det er ikke tilfelle for direktørbyråkratene som i tillegg til høy lønn, får med seg enorm etterlønn når en endelig blir kvitt dem.

Overalt i Norge forfekter helseforetakene strategien om sentralisering av eksisterende sykehusstruktur til et begrenset antall enheter. Eksisterende sykehus avvikles eller reduseres i omfang og funksjon (redusert tilbud). Fra disse hevdes det at vi som ønsker å bygge videre på eksisterende struktur, må løfte blikket og tenke fremover. Vi skjønner oss ikke på dette. Jeg tror det ledelsen av helseforetakene som selv er på veg inn i en blindgate. Grunnen til at helsevesenet omstruktureres likt over alt nasjonalt, er jo fordi de samme få maktpersonene med bistand fra de samme konsulentene tar beslutningene, uten å lytte til andre synspunkter. De evner tydeligvis ikke å tenke differensiert avhengig av hvilken region dere opererer i. Det finnes tross alt andre bærekraftige løsninger ved å bygge på de eksisterende sykehusene som fortsatt har god bygningsmessig standard.

Med bærekraftig mener jeg da både til behandlingskvalitet, trygghet for pasientene og totaløkonomi. Dessverre er det stor sannsynlighet for at Mjøssykehuset blir dyrere enn beregnet. Kanskje vi for halvparten av denne summen kan oppgradere bygningsmassen i eksisterende sykehus og bevilge resten av denne summen til oppgraderinger relatert til spesialutstyr og kommunikasjonsmidler mellom sykehusenhetene? Vi kan beholde akuttfunksjoner på Lillehammer, Elverum, Gjøvik og Tynset og optimalisere dagens funksjonsfordeling og funksjonen til Distrikts Medisinske Sentrene (DMS). Reinsvoll må bestå som et enestående tilbud innen psykiatrien. som gjennom flere år er blitt underfinansiert. Med denne strukturen sikres også tilhørighet til, og samspill med, viktige forsknings- og utdanningsmiljøer (Gjøvik og Elverum) og rekruttering av helsepersonell. Også praksisplasser som er så viktig sikres bedre.

Miljøet ved NTNU, med sin enorme kompetanse innen ulike fagområder, kan bidra til å utvikle et miljøvennlig transportsystem mellom akuttsykehusene og DMS (sykebiler, helikoptere og lege-/pasienttransport) basert på teknologi i utvikling (elektrifisering av kjøretøyparken). Vi har plenty av transportselskaper som utenom tradisjonell ambulansetjeneste kan organisere og ivareta det interne rutenettet mellom helseenhetene. På denne måten ivaretas trygghet/nærhet i forhold til desentraliserte akuttfunksjoner. Det interne transportsystemet kan benyttes til pasienttransport ved planlagt behandling og også transport av helsepersonell mellom enhetene når dette kreves.

Dette er bare et eksempel på en sykehusstruktur som stadig støttes av flere i vår region. Jeg mener dette alternativet ved å bygge på eksisterende sykehusstruktur ikke er belyst godt nok så langt i prosessen, spesielt tatt i betraktning at Oppland og Hedmark representerer enorme arealer. Prosessen så langt er basert på forutinntatte holdninger hos de som styrer. Slik jeg ser det, er det ingen tvil om at en organisering av sykehusstrukturen med få sentrale enheter, som nå er i ferd med å bli vedtatt, generelt vil svekke tilbudet til befolkningen og innføre mange risikomomenter for pasientene.

Befolkning i Vestoppland blir tilsidesatt i de planene som foreligger. Dette kan vi ikke finne oss i. Omkamp må til og den er i høy grad allerede igangsatt. Det er viktig at alle folkevalgte i Vestoppland uttrykker seg klart og står sammen for å ivareta et akseptabelt helsetilbud i vår region. Uten et Vestoppland med akuttfunksjon, trues også mye av det som er bygget opp av utdanningsinstitusjoner og industri. Dette er helt unikt for vår region.

Om vi ikke blir hørt, må vi sørge for å velge politikere som ønsker å reversere fylkessammenslåingen og samtidig vende blikket sørover mot hovedstaden med tanke på spesialhelsetjeneste. Denne prosessen bør settes i gang parallelt med kampen om et Gjøvik sykehus med akuttfunksjon. Vi aksepterer ikke overkjøring av politikere i Hedmark som stadig opererer bak kulissene og saboterer transparente prosesser. De må møtes med sterkere lut. Vi må for all del fremstå samlet i Vestoppland og vi må fremheve solidaritet med hverandre, enten vi tilhører sentrale eller perifere strøk i vårt område.

Kommentarer til denne saken