Gå til sidens hovedinnhold

Helse sør-østs motstand mot åpen operasjon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Sør-Østs anbudsprosess, utlysning og tildeling vedrørende ny samfunnsanalyse, gjorde meg nysgjerrig på hva som hadde foregått. Anmodning om innsynsbegjæring ble derfor oversendt. Jeg fikk svar om at fem konsulentfirmaer, Asplan Viak, Cowi, Menon Economics, Oslo Economics og PricewaterhouseCoopers (PwC), hadde meldt sin interesse for konkurransen der tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge var: 1. Kompetanse og erfaring hos tilbudt team, 2. Oppdragsforståelse og 3. Pris

At Asplan Viak ikke fikk tildelt oppdraget er ingen overraskelse. De hadde utarbeidet sin analyse i 2017 så Gjedrem & co formodet muligens - som naturlig kunne være - at det ville komme en likelydende samfunnsanalyse som den gang. Konspiratorisk antydning?

På spørsmålet til HSØ om når endring av kravspesifikasjoner (endret lokalisering av hovedsykehuset) ble foretatt, var svaret kategorisk: Det ble ikke foretatt noen endring av lokaliseringen hverken under konkurransen eller etter at oppdraget ble tildelt. HSØ henviser til utlysningsdokumenter og fattede vedtak i saken om ny sykehusstruktur. Det regionale helseforetaket skriver videre: Mandatet for prosjektutredningen er gitt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og bygger på vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2019.

Foretaksmøtet vedtok: «Foretaksmøtet godkjenner at Helse Sør-Øst RHF kan endre framtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet i tråd med sitt framtidige målbilde for Sykehuset Innlandet HF, jf. sak 005-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.»

Som jeg gang på gang har påpekt, er hele målbildet gjengitt i 7 punkter under sak 3 i protokollen fra dette foretaksmøtet. Og i pkt 4 står at det forutsettes at «alle spesialiserte funksjoner innen somatikk og psykisk helsevern samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua».

Men så - i et senere svar - da jeg gjentok spørsmålet om når og hvem som bestemte at lokaliseringen av hovedsykehuset skulle endres, lettes det på sløret hos HSØ: «COWI og Vista analyse startet på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF arbeidet med samfunnsanalysen i august 2020. Kunngjort oppdragsbeskrivelse «Samfunnsanalyse - sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF» med vedlegg lå til grunn for oppdraget. Leverandøren ga ved oppstarten uttrykk for at det var nødvendig med konkrete målepunkter for å vurdere de samfunnsmessige effektene ved plasseringen av Mjøssykehuset. Alternative analysepunkter med utgangspunkt i Mjøsbrua ble drøftet med en faglig referansegruppe med ressurser fra Transportøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo og Deloitte. Ingen av analysepunktene som ble drøftet var i noen av de tre Mjøsbyene; Lillehammer, Gjøvik eller Hamar».

Er ikke dette en innrømmelse av at HSØ sammen med sine ressurspersoner har drøftet og i etterkant endret analysepunktene? Alternativet Moelv – Elverum ble aldri utredet. Hvorfor? Prosjektrapporten skulle angi om hovedsykehuset skulle ligge på Biri eller i Moelv og hvilke to av de nåværende sykehusbyer som skulle være vertskap for henholdsvis akuttsykehuset og det elektive sykehuset. HSØ har slik jeg ser det i stedet og med fullt overlegg endret mandatet og det uten å offentliggjøring! Her fornemmes noe spesiell manøvrering og ikke altfor stor transparens i det som er loggført hos det regionale helseforetaket.

Kommentarer til denne saken