Gå til sidens hovedinnhold

Helse og omsorg

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse- og omsorgstjenestene har både utfordringer og utviklingsmuligheter framover. Kommunene vil få større ansvar, og brukergruppen vokser. Gjøvik senterparti vil møte denne situasjonen med innovasjon og nytenkning, mer bruk av velferdsteknologi og større vekt på̊ hverdagsrehabilitering.
Den samlede dekningen av sykehjemsplasser og bofellesskap med heldøgns omsorg, må økes i årene framover.
Gjøvik Senterpartiet ønsker å legge til rette for gode aktivitetstilbud, blant annet åpne dagtilbud ved all omsorgssentrene i samarbeid med frivillige.
Kapasitetsutviklingen må særlig komme på hjemmebasert omsorg, sykehjemsplasser, bofellesskap og dagtilbud for demente.
Der det er behov for spesialiserte tjenester, skal det gis.
Sammen med både yngre og eldre brukere og deres pårørende, frivillige og private aktører, skal kommunen tilby rehabilitering og omsorgstjenester slik at vi kan legge godt til rette for tjenester for hele livsløpet, for alle som trenger det.
Befolkningsutviklingen i Gjøvik tilsier at kvaliteten og kapasiteten i eldreomsorgen i kommunen må bedres. Vi blir stadig flere eldre innbyggere i Gjøvik, og vi holder oss heldigvis friske i lang tid. Men det er særlig i sluttfasen av livet at innbyggerne blir sykere og mer pleietrengende. Derfor må vår politikk sikre bedre samsvar mellom tjenesteansvar- og tilbud.
Det er en berikelse for eldreomsorgen i Gjøvik at vi har tjenestetilbud på alle nivåer i samtlige omsorgsdistrikt. Det er viktig at eldre kan få lov å bo i sitt nærmiljø så lenge de lever, og i tråd med sine egne ønsker.
Det er fremdeles for dårlig samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, og det er for mange forflytninger og reinnleggelser. Det er viktig å sikre økt rekruttering av helsearbeidere, sykepleiere og leger. Det er stort behov for å øke antall legetimer ved sykehjem.
Gjøvik Senterpartiet vil øke grunnbemanningen i sykehjem og hjemmetjenesten. Det trengs også styrket kompetanse i tjenestene når det gjelder ernæring og legemiddelhåndtering. Det økende behovet for helse- og omsorgstjenester må tilsvarende møtes med en betydelig innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak i alle sektorer i samfunnet.
Økning av den forebyggende innsatsen vil trolig forbedre folkehelsen, redusere behandlingsbehovet og dempe etterspørselen etter pleie- og omsorgstjenester.
Senterpartiet vil reformere måten Gjøvik kommune i dag tildeler tjenestene på, ved å ha en annen måte enn tildelingskontor når tjenester skal gis til brukerne. Opprette flere kommunale fastlegehjemler for å styrke fastlegeordningen.
Legevakta på Gjøvik skal videreutvikles, og ligge på sjukehuset på Gjøvik.
Gjøvik Senterpartiet vil:

* Bygge ytterlige åtte sykehjemsplasser i Snertingdal omsorgssenter, samtidig som det skal bygges ut i henhold til vedtatt investeringsprogram, og ønsker også en økning av antall plasser ved utbygging av omsorgssentrene i sentrum og Hunndalen.
* Sette av nok midler til å kunne kjøpe tjenester ved våre lokale opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner der vi ikke sjøl makter å dekke tilbudet.
* Opprette bruker- og pårørendeutvalg ved hvert omsorgssenter som kan være med og gi innspill til drift og tiltak.
* Videreutvikle tiltak for ivaretakelse av pårørende i hele omsorgstjenesten.
* At lokalene på Øverby utvikles til et folkehelse- og mosjonssenter i kombinasjon med offentlige omsorgsplasser og private leiligheter.
* Gjøvik Senterparti vil at bo- og aktivitetstilbud for utviklingshemmede må ha forsvarlig bemanning. De må også sikre at beboerne får tilbud om ferie- og fritidsaktiviteter. Per i dag må brukere i bolig som blir bemannet av det offentlige, betale for den hjelp de trenger i løpet av en ferietur.
* Gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i meningsfullt arbeid.
* Finne en løsning på problemet med at boutgiftene i nye boliger for personer med funksjonsnedsettelser blir altfor høye, ettersom disse brukerne ikke lenger får bostøtte.
* Følge opp boligsosial handlingsplan slik at flere kan eie sin egen bolig.
* At brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må tilpasses den enkelte brukers behov. BPA ordningen må også gjelde personer over 67 år.
Gjøvik Senterpartiet la i forrige periode fram et eget forslag til en alternative helse- og omsorgsplan.

Kommentarer til denne saken