Det er nå et sterkt press fra flere hold for en såkalt helhetlig utbygging av rv4 mellom Mjøsbrua og Oslo. For mange vil nok ordet «helhetlig» høres veldig ut som en ny firefelts motorveg. Det mener åpenbart Inger Rian, i et innlegg i OA 9. april, hvor hun for øvrig gir et vel stort tall for omsetningen i industriparken. (Ifølge raufossindustripark.no er den på 12 milliarder.)

For snaut tretti år siden var det ei gruppe som ivret sterkt for å bygge en nye forbindelse – med en milelang tunnel under Totenåsen - mellom Gjøvik/Toten og E6. Også den gangen var hensynet til industrimiljøet på Raufoss et kronargument. For å få et kvalifisert synspunkt på saken, ringte jeg den gang til transportsjefen i «fabrikken», Øyvind Nerby. (Det var da bare én bedrift, Raufoss ASA, innenfor industriområdet på Raufoss.) Det Nerby fortalte meg, var at han ikke var så opptatt av å komme raskest mulig til E6. Derimot var han opptatt av sikkerhet og forutsigbarhet; av at vogntogene kom fram til sine destinasjoner til riktig tid, uten plunder og heft.

Nå, i iveren etter å få til en utbygging av rv4 Oslo-Raufoss (Hunndalen-Mjøsbrua er allerede inne i forslag til ny NTP), er det igjen Raufossindustrien som skyves fram i første rekke. Og direktørene Paulsrud, Stavheim og Kyseth med flere, er relativt tydelige på at det trengs store forbedringer på strekningen. Det er det ikke vanskelig å si seg enig i. Men har noen av dem sagt at det betyr en firefelts motorveg på hele strekningen, for eksempel mellom Eina/Reinsvoll og Jaren? Jeg har ikke oppfattet det slik.

Uansett hva direktørene har sagt og ment: bygging av nye veger har store miljømessige konsekvenser. Verdifull matjord går tapt. Skogsområder – som er leveområder for alle slags skapninger – blir stykket opp og ødelagt. Selve utbygginga medfører store utslipp av klimagasser, både i form av tapt skog, ødelagt myr og skogbunn og som direkte utslipp fra anleggsmaskiner. Og når vegen er ferdig, er konsekvensen betydelig økning i høyhastighets biltrafikk, på bekostning av for eksempel det miljøvennlige alternativet jernbane. I sum er dette en ny omdreining på «skruen» som driver oss mot de to krisene som tårner seg opp foran menneskeheten og resten av «skaperverket» (Og som for øvrig er en og samme krise, bare med ulike symptomer): global oppvarming og tap av biologisk mangfold.

Inger Rian og flere snakker om hvor mye tid en vil spare med en ny motorveg. Og noen minutter blir det sikkert. Men ikke veldig mange, hvis vi går ut fra at vogntogene forholder seg til fartsgrensa på 80 km/t, også på slike veger. Når det gjelder kostnadene, må en også ta i betraktning at det gjerne følger bompenger med nye motorveger, noe som kanskje gjør at vinninga går opp i spinninga?

Joda, jeg tror på at det er nødvendig med forbedringer på rv4, og det må gjerne gjøres helhetlig. Men det er viktig at en i den sammenhengen ikke glemmer miljøaspektet. En utbygging/forbedring må gjøres mest mulig skånsomt for naturen og klimaet. Jeg tror sikkert at det er mulig, også med behørig hensyn til industrien på Raufoss.

Og når vi snakker om miljøaspektet: enkelte bilprodusenter har nå begynt å stille krav til klimafotavtrykket for delene de kjøper, hvor selvfølgelig transportbidraget er en av flere faktorer. Slikt vil det ganske sikkert komme mer av ettersom «det grønne skiftet» ruller videre. Kanskje en idé å se en gang til på alternative transportformer? Transport på en sterkt oppgradert jernbaneforbindelse vil, i tillegg til å redusere utslippene, også gjøre transporten uavhengig av rushtrafikken inn mot Oslo. En slik forbindelse vil samtidig avlaste denne trafikken og redusere/fjerne behovet for nye motorveger.