«Sykehussaken» og «Helhetlig utbygging av rv4»; skal behandles politisk våren 2021 – begge meget viktige for Gjøvikregionen og Vestoppland.

Mange er nå særdeles opptatt av at sentrale politikere prioriterer rv4 inn på NTP – dernest vedtak i Stortinget høsten 2021. Rv4 må nå medtas i Nasjonal Transportplan (NTP).

Alle kan, som i sykehussaken, vise engasjement. I likhet med enkelte næringslivslederes engasjement for rv4, sendes oppfordring om at politikere og folket – som i sykehussaken – trår til også for at «Helhetlig utbygging av rv4 fra Oslo til Mjøsbrua medtas i NTP». Hvorfor bør politikerne nå beslutte «Helhetlig utbygging av rv4? Fordi Nye Veier AS ønsker rv4 fra Gjelleråsen til Mjøsbrua. Fordi det må legges til rette for videre utvikling «vestafor Mjøsa».

Argumentet ble i OA 26. februar i fjor forsterket av professor Jon P. Knudsen, sitat: «Forslag fra Nye Veier AS om helhetlig utbygging av rv4 innebærer en slutt på et halvt århundres unnfallenhet. Norges velstand og velferd er avhengig av at alle regioner kan utnytte sine ressurser til fulle. Det er fellesskapets oppgave å skaffe til veie infrastrukturen som gjør det mulig. Da kan ikke regional framtid tegnes opp i to versjoner, en østafor og én vestafor Mjøsa, der begge er like, men den ene likere enn den andre. For Innlandet fylkeskommune, som for samferdselsministeren, burde saken være enkel.»

Professoren sier det mange «vestafor Mjøsa» har ment lenge. Over 60 prosent av verdiskapingen i Innlandet skjer i Gjøvikregionen; og betyr mye for nasjonens velferd. Det er på høy tid rv4 bygges ut. OA skrev 3. oktober 2019, sitat: «Regjeringen har signalisert at Nye Veier AS skal få utvide porteføljen sin. Nye Veier AS har offentliggjort at de ønsker seg rv4 fra Oslo til Mjøsbrua

I OA 29. oktober samme år sa samferdselsminister Jon Georg Dale, sitat: «Noe må gjøres med Riksveg 4.» Samferdselsministeren er ny, men Regjeringen er den samme. Påminnelsen er herved sendt! Opposisjonen på Stortinget vil ha helhetlig utbygging av rv4.

OA skrev 17. februar i fjor, sitat: «Nye Veier AS sier at med motorvei og høyere hastighet mellom Oslo og Mjøsbrua, endres kjøremønsteret og flere velger rv4 fordi det blir den raskeste veien. Denne effekten kommer ikke dersom man bygger stykkevis og delt». Moshagen i Nye Veier AS uttalte, sitat: «Med helhetlig utbygging av rv4 med redusert reisetid får vi en trafikksikker vei med god økonomisk samfunnsnytte.

Prosjektleder Therese Høy i Statens vegvesen sa at de baserer sine vurderinger på samme faktagrunnlag, sitat: «Så sant utfordringene inn mot hovedstaden løses, er jeg enig med Moshagen i at fartsgrense 110 langs rv4 vil føre til at flere velger rv4; rett og slett fordi det blir en kortere og raskere forbindelse Mjøsbrua – Oslo. Mer trafikk og høyere fart slår klart ut på nytte-beregningene. Så langt er hun enig med Moshagen. Forskjellen oppstår i sammenhengen rv4 og E6. Økt trafikk på rv4 vil tappe østsiden av Mjøsa. Når vi har bygget ny E6, ser vi ingen grunn til at den skal ha lav trafikk. Det er ikke noe mål å flytte mye trafikk over på en annen vei.» Til sist er dette en politisk vurdering sier Høy.

Dersom hensynet til E6 blir en politisk valgt utsettelsesgrunn for rv4; at rv4 med 4-felt og fartsgrense 110 vil gi kortere og raskere forbindelse Mjøsbrua – Oslo; bør sentrale politikere foreta selvransakelse. Spørsmålet er da hvorfor sentrale politikere ikke har tenkt på det før beslutningen om milliardbruken «østafor Mjøsa». Kan det ha andre sammenhenger? Sett i konteksten med «sykehussaken» ledes tanken lett i den retning.

Som professoren uttrykker må det nå bli slutt på 50 års unnfallenhet. Hensyn som må tillegges avgjørende vekt er Innlandets verdiskaping i Gjøvikregionen og Vestoppland. Store volum transporteres daglig på rv4 og til Europa. Transporten bør jo også foregå miljømessig.

Vår regions innovative og offensive næringsliv må ivaretas. Sammen med NTNU, Innlandets fremste utdanningsinstitusjon, ligger det godt til rette for ytterligere vekst «vestafor Mjøsa». Regionen har også en av Norges største transportører. Gjøvikregionen, Hadeland, Hakadal og Nittedal er attraktivt for nærings- og boligutvikling.

Hva er så meldingen til regjering og storting? Jo, Nye Veier og Statens vegvesen ønsker å bygge rv4 fra Gjelleråsen til Mjøsbrua. Det er viktig at rv4 nå inntas i NTP og innenfor rammen for helhetlig utbygging. Det er nå Gjøvikregionen og Vestoppland sin tid for statlige milliardinvesteringer.