Visste du at:

· I dag, 14. mars, markeres barnehagedagen over hele landet?

· Barnehagedagen er et samarbeid mellom FUB (foreldreutvalget for barnehage), Fagforbundet og Utdanningsforbundet og har som formål å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen?

· Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling?

· Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene?

· Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang, og de skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen?

· Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter, og de skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger?

· Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi? Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

· Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering?

· For 18 treåringer skal punktene over utføres av 3 voksne?

· Innenfor en åpningstid på 10 timer i barnehagen er det maks 5 timer hvor alle tre er på jobb, og da skal det også gjennomføres pauser og møter?

· Planlegging av det pedagogiske arbeidet i barnehagen gjøres borte fra barnegruppa, som regel uten at det settes inn ekstra personale?

· Mange av de andre daglige oppgavene som gjøres i barnehagen krever at de voksne går unna barnegruppa?

· Flesteparten av disse oppgavene er tilknyttet mat og matservering?

· Det barnehagene scorer lavest på, jmf. foreldreundersøkelsen er mattilbudet?

· Ingen ansatte i barnehagen har krav om kunnskap knyttet til mat og måltider?

· Østre Toten kommune bruker 5,9 millioner kroner mindre på barnehage enn sammenlignbare kommuner (kilde: Styringsdokument 2023, Østre Toten Kommune)?

· Det koster i underkant av 8,2 millioner for at alle kommunens barnehager (kommunale og private) skal få ett årsverk hver med fagutdannet kjøkkenassistent som ikke går inn i grunnbemanning?

· Med en fagutdannet kjøkkenassistent utenfor grunnbemanning i hver barnehage, vil alle barn som har barnehageplass i kommunen få et bedre barnehagetilbud enn de har i dag? Det vil bli flere voksne til stede i barnegruppa, mattilbudet vil være basert på ernæringskunnskap, pedagogene vil få bedre tid til pedagogiske aktiviteter, foreldrene vil kunne være sikre på at barna får et variert kosthold og et likeverdig mattilbud, kommunen vil kunne få flere barnefamilier til å bosette seg her og dermed også økt omdømme og skatteinntekter.

· Du kan være med å påvirke kommunen til å få en kjøkkenassistent i hver barnehage, og bidra til bedre bemanning? Bruk politikerne!