Den 8. mars er den internasjonale kvinnedagen, og mange mener nok at denne dagen har utspilt sin rolle i likestillingslandet Norge. Men har vi et likestilt arbeidsliv? Og hvordan er status for de som jobber innen helse og omsorg?

Tallene i Innlandet viser at kun 50 prosent av stillingene utlyses som heltidsstillinger.

I Sel, Nord Fron, Etnedal, Vestre Slidre og Elverum lyses under 30 prosent ut som heltid. Sykehusene i Innlandet har også bare 27 prosent utlyste heltidsstillinger.

Vi trenger sykepleiere i hel stilling fordi:

Pasientene i kommunehelsetjenesten skrives ut tidligere fra sykehuset og de har mer sammensatte og komplekse helseutfordringer enn tidligere. For å kunne ivareta faglig kvalitet på arbeidet og pasientsikkerheten, er det behov for kompetente medarbeidere. Fagmiljøene blir mer solide og samtidig vil stabile og sterke fagmiljøer virke rekrutterende.

Sykepleierne i heltid vil opparbeide seg fulle arbeidstakerrettigheter – som pensjon, sykepenger og en forutsigbarhet i forhold til arbeidstid og fritid. De slipper å jobbe ekstravakter for å få en lønn å leve av, og en fast heltidsstilling gjør det enklere å få innvilget boliglån. Samtidig vil tilknytningen til arbeidstedet bli sterkere, noe som skaper et bedre arbeidsfellesskap og den enkelte får mer innflytelse på egne arbeidsforhold. Alt dette er faktorer som forskere har vist er viktig for å beholde sykepleiere i jobb frem mot pensjonsalder.

Arbeidsgiver vil få færre ansatte å forholde seg til. Pasientbehandling og oppfølging får bedre kontinuitet. Kompetanseutvikling for teamene og mindre tid til innleie av ekstravakter og opplæring av ansatte, frigjør tid til å jobbe med HMS, arbeidsmiljø og pasientsikkerheten.

Samfunnsøkonomisker det viktig å innrette arbeidslivet på en måte som gjør at de som jobber innen helse og omsorg klarer å stå i jobben til pensjonsalder. Slik er det ikke i dag da sykepleiere i gjennomsnitt slutter å jobbe ved 57 år alder (ufør og pensjon). Den ene rapporten etter den andre sier noe om mangel på bemanning og kompetanse innen helse og omsorg (for eksempel NOVA rapporten nr. 14/20). Arbeidet som sykepleier er fysisk og psykisk krevende, og dette medfører at enkelte dessverre foretrekker en deltidsstilling.

Det blir flere eldre – samtidig som det er færre i arbeidsfør alder til å gjøre jobbene.
I et likestillingsperspektiv vil hele stillinger være avgjørende. For å rekruttere både menn og kvinner inn i helse og omsorgsyrkene må det tas grep og det må en snuoperasjon til.

Norge har ikke et likestilt arbeidsliv før sykepleiere og andre som jobber i helsevesenet tilbys 100 prosent stilling og arbeidsvilkår som gjør det mulig å jobbe heltid til pensjonsalder.

Hva er det vi venter på? Norge mangler 6000 sykepleiere i dag – noe må gjøres!