Det er underlig å lese alle oppslagene i Oppland Arbeiderblad etter møtet i den politiske referansegruppa fredag den 21. januar. Har virkelig ikke sykehusengasjerte politikere fått med seg styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF den 28. mai 2021? I punkt 3 i dette vedtaket heter det: Styret viser til at det skal utredes et reelt nullalternativ (null pluss alternativ), jfr. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Videre muligheter for trinnvis utvikling belyses.

Dette vedtaket ble gjentatt i Foretaksmøtet den 15. juni 2021. Som kjent var det høyrepolitikeren Bent Høie som var statsråd og regjeringens eier-representant i dette møtet. Det er disse to vedtakene som er grunnlaget for det mandatet for konseptfasen som ble fastlagt den 13. desember 2021. Dokumentene om dette er lett tilgjengelige på SI sin hjemmeside.

At statsråd Ingvild Kjerkol i Foretaksmøtet den 10. januar i år, stadfester det tidligere vedtaket om at det skal være en reell utredning av nullpluss-alternativet, burde ikke overraske noen. Så lenge dette er et vedtak om en utredning, er det vanskelig å se at dette er en ny politisk kurs.

At enkelte nå, før utredningen av alternativene har kommet skikkelig i gang, gir uttrykk for at det kun er hovedsykehusmodellen det bør arbeides videre med, er underlig, gitt det mandatet som er bestemt. At det nå oppfordres til politisk mobilisering for å endre det vedtatte konseptmandatet, gjør ikke saken bedre.

Å fastlegge en sykehusstruktur for nye generasjoner i et fylke større enn Danmark, er komplisert. Det er mange legitime argumenter som kan føres både for den sentraliseringen av sykehustjenester som det såkalte hovedsykehusalternativet innebærer, og for å videreutvikle dagens sykehus i samarbeid med kommunene rundt. Det er denne avveiningen som nå foregår i trinn en i konseptfaseutredningen.

Etter mitt syn, er det uheldig at flere argumenterer som om strukturvalget alene dreier seg om det skal bygges et sykehus i Moelv eller i Hamar-området.

Som leser av lokalavisene, får jeg inntrykk av at det viktigste for en del meningsytrere fra Oppland, er å markere motstand mot at det kan bli aktuelt å bygge et nytt sykehus i Hamar-området. Dette til tross for at det gjentatte ganger er forsikret om at et erstatningssykehus for Hamar sykehus i nullpluss-alternativet, ikke skal være bli et nytt hovedsykehus for Innlandet, men eventuelt bli en erstatning for dagens Hamar sykehus.

Jeg håper at den arbeidet i konseptfasen vil besvare følgende spørsmål:

· Hvilket alternativ vil sikre at fagpersonellet får utnyttet arbeidstiden sin best, til pasientnære oppgaver?

· Hvilket alternativ vil lettest kunne rekruttere nødvendig fagpersonell til både å drifte sykehusene og de desentrale tjenestene?

· Hvilket alternativ vil sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte, - som også skal ha et liv utenfor jobb?

· Hvilket alternativ vil best kunne sikre effektive, helhetlige og gode pasientforløp i tett samarbeid med pasienter, pårørende, fastleger og de kommunale tjenestene?

· Hvilket alternativ vil best innfri de nye miljø og klimakravene til sykehusbygg gitt den 3. november 2021?

· Hvilket alternativ er det mulig å gjennomføre innenfor den gitte økonomiske rammen og samtidig sikre at Sykehuset Innlandet HF får en tilfredsstillende økonomisk driftsramme i åra framover?