Daglig dør sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. 36 prosent av livet i havet har forsvunnet siden 1970. Samtidig går milliarder av mindre plastbiter ut i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer og havner i næringskjeden. Dette berører ikke bare livet i havet og våre vassdrag, men også oss mennesker. Det er beregnet at vi får i oss cirka 5 gram plast hver uke, dette tilsvarer vekten av et kredittkort. Plasten er i ferd med å bli et av våre største miljøproblemer. Hvert år havner 8 millioner tonn søppel i verdens hav.

TV-aksjonen vil rette inn tiltak mot fire land i Sørøst-Asia der problemet er størst: Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia. I disse fire landene skal vi gi mer enn 900.000 mennesker muligheten til et liv uten plastforsøpling og redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.

Tiltak som iverksettes er:

* Utvikling av konkrete avfallssystemer og infrastruktur for avfallshåndtering i utvalgte byer og byområder, og slik hindre at plastsøppel ender opp i elver og hav.

* Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land. Her har Norge allerede tatt en ledende rolle på verdensbasis.

* Lage bedre planer for avfallshåndtering.

* Gi innbyggerne kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.

Et estimat tilsier at om lag 50 prosent av plasten langs norskekysten stammer fra fastlandet, og har vært spylt til havs via vassdragene. Mye tyder på at plasten som skylles opp på norske strender i hovedsak også stammer fra Norge, eller fra våre nærmeste naboland.

I 2017 ble et pilotprosjekt gjennomført av Hold Norge Rent, for en første kartlegging av søppel og plastavfall langs norske elver og innsjøer. Akerselva, Glomma, Nidelva, Tyrifjorden og Mjøsa var med dette første året. (Jacob & Gulbrandsen 2017). Av alt som ble samlet inn var det en klar dominans av avfall assosiert med personlig forbruk, men det var også noe avfall fra industri, næring og anlegg og fritidsfiske.

I år kan du i tillegg til å bidra til å redusere plasttilstrømningen til havet i Asia gjennom å gi penger til TV-aksjonen, også være med å spre kunnskap om konsekvensene av plastforsøpling her i Innlandet. Det er de valg hver og en av oss tar daglig som kan redusere forsøplingen i våre vassdrag. Vi er sikre på at vi får et bedre samfunn i Norge gjennom å løfte blikket og lære om nasjonale og globale utfordringer.

La oss sammen bidra til å løse dette problemet, meld deg som digital bøssebærer på www.blimed.no, gi på en digital bøsse til en du kjenner eller vipps din støtte til 2133.