Hallumtjern og Holteputten rotenonbehandles for å fjerne innførte fiskearter

DEL

Høsten 2018 ble det påvist gjedde og mort i Hallumtjern i Lunner og Jevnaker kommuner. Artene er ikke naturlig hjemmehørende i de to vatna og heller ikke i de øvrige deler av Sløviksvassdraget. Det er overveiende sannsynlig at de to artene kan spre seg videre nedover i vassdraget og der medføre en betydelig skade på fiskesamfunnet og vannmiljøet for øvrig, skriver Fylkesmannen i Innlandet i en pressemelding.

Lunner og Jevnaker kommuner har derfor fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å benytte rotenon for å utrydde mort og gjedde.

Behandlingen gjennomføres 16. og 17. oktober. Det er Veterinærinstituttet som gjennomfører selve behandlingen. Kommunene og Vassjø fiskeforening tar seg av død fisk og andre praktiske oppgaver knyttet til tiltaket.

Innføring av nye fiskearter i vassdrag har ofte svært store konsekvenser både for utsettingslokaliteten og øvrige deler av vassdraget. Spredning av arter har blitt en av de største truslene mot opprinnelig naturmangfold, skriver Fylkesmannen i Innlandet videre, og påpeker at «All utsetting av fisk er ulovlig uten at det foreligger en konkret tillatelse».

Artikkeltags