(Hadeland) Sigmund Hagen hadde et høyst ærlig innlegg under kommunestyremøtet i Lunner torsdag.

Der snakket han om viktigheten av det regionale samarbeidet, og levnet liten tvil om hva han ser for seg vil være det mest hensiktsmessige for framtida.

– Gran må søke seg inn i samme fylke som Lunner, det er ingen tvil. Logikken tilsier at det er sørover, sa Hagen.

De to kommunene står igjen etter at regionsamarbeidet på Hadeland slo sprekker og Jevnaker valgte å se til Ringerike. Resultatet er at regionrådet for Hadeland kan bli historie fra 1. januar.

– Kommuneloven sier at to eller flere kan danne et interkommunalt politisk råd, men i og med at dere mener at to parter er for lite må man legge det til grunn videre, sa Hagen.

Han er klar i sin tale når han oppfordrer Gran til å søke fylkestilhørighet sørover.

– Det mest logiske fra mitt ståsted er et samarbeid mellom Nittedal, Lunner og Gran, sa regionlederen.

Han mener Nittedal har utfordringer i samarbeidet med resten av Nedre Romerike fordi Lillestrøm er seg selv nok, og at Nittedal tidligere har uttalt at de har et godt samarbeid med kommunene nordover.

– Dette kan bli bra for vei, bane, utvikling, blågrønn struktur, marka og næringslivet, mener Hagen, som fra nyttår trer inn i full stilling som kultursjef for Gran og Lunner.

Samarbeid framfor konkurranse

På tross av regionrådets mulige skjebne, mener Hagen at det har sin rett.

– Fylkeskommunene ønsker å samarbeide med kommunene gjennom kommuneregioner. Det er ingen som kan være sin egen øy, sa han.

Han viser til at regionrådet på Hadeland, som nå står i fare for å bli lagt ned, er ett av de best fungerende regionrådene på Østlandet.

– Det er viktig å ivareta samarbeidet med forskjellige aktører, ikke skap konkurrerende organisasjoner som tråkker i hverandres bed.

Samtidig minnet Hagen om viktigheten av å bevare identitet og bakgrunn.

– Får vi økt befolkningsvekst og masse innflyttere og ingen tar vare på identiteten så tror jeg den kommer til å forvitre.

Nå oppfordrer han kommunene til å finne en organisering som kan stå seg fram til neste kommune- og fylkestingsvalg om to år.

– Vi trenger ro. Vi må ha tillit til hverandre og til og med styrke den, sa Hagen.

Vil foreslå samarbeidsmodell

Hagen viser til regionrådets arbeid med en mulig modell hvor regionadministrasjonen og Hadelandshagen samlokaliseres, blant annet for å stå sammen med én felles dør. Denne modellen skal opp til behandling i regionrådet fredag.

– Det skaper en fleksibilitet de to neste årene til å finne ut av hva en vil videre, sa Hagen.

Han mener at dersom det ikke blir mer politisk samarbeid kan det i alle fall bli et virkemiddel for næringslivet.

I den foreslåtte modellen beskrives et kompetansebehov for å sikre utvikling.

– En må ha næringsrådgivere som samarbeider med førstelinjetjenesten i kommunene og videre mot blant andre Innovasjon Norge og fylkeskommunene.

Hagen viste til at det finnes etablererrådgivning, men at det lokalt mangler noen som har en operativ markeds og kommunikasjonskompetanse.

– Det kan være klokt å ha en samfunnskontakt. Noen som kjenner de politiske miljøene og som kan skape nettverk på vegne av kommunene, sa han.

Han mener det ikke kommer av seg selv å bevare Hadeland uten noen planer og strukturer på hvordan det skal gjøres.

– Det viktigste er å få folk til å komme hit, trives og bli stolte ambassadører for bygdene våre framover, var hans oppfordring.

Hagen mener det er en fordel at en ikke har noen gitt fylkesinndeling, og viser til regjeringserklæringa om mulighet for oppløsing av Viken. Samtidig minner han om at det også er sterke politiske krefter i Innlandet som ønsker oppløsning.

Han understreket også hvilke konsekvenser kommune- og fylkesreformen har fått for regionen.

– Det politiske samarbeidet er under press, og rådmennene sier også at tjenestesamarbeidet er under press.

Må tørre å ta tak i spørsmål om fylkesgrenser

Harald Tyrdal (Ap) mener det er synd at Jevnaker trakk seg ut av det formelle samarbeidet med Lunner og Gran.

– De er fortsatt en del av Hadeland, både geografisk og historisk, og det er fortsatt et ønske fra dem om at det skal være et samarbeid. Nå jobbes det med hvordan det skal håndteres. To områder de ønsker samarbeid på er reiseliv og kultur, nå må vi finne ut av hvordan. Vi må prøve å få til det beste for Hadeland, sa Tyrdal.

Han sa også at det er viktig å få på plass hvordan det formelle samarbeidet mellom kommunene skal være framover, men at det først og fremst må tas stilling til inneværende kommunestyreperiode.

– Vi kan ikke binde kommende kommunestyre. Vi må ha på plass noe som gjelder fra nyttår som er et formelt samarbeid mellom Lunner og Gran. Så må vi jobbe videre med de mulige alternativene som ligger i framtida, sa ordføreren, som mener de også må ha diskusjoner med Nittedal i forhold til et utvidet samarbeid.

– Fylkesgrensene er også et tema som ligger der og som vi må tørre å ta tak i. Jeg har registrert at tema Viken er i ferd med å komme på dagsorden i Gran. Jeg synes det er fint at de begynner å ta tak i det, sette det på dagsorden og diskutere det.

Tyrdal var også positiv til at Gran har signalisert at de ønsker samtaler med Lunner for å utrede hvilke utfordringer en ser ut fra at kommunene tilhører forskjellige fylker.

– Dette er viktig kunnskap å ha med inn i videre diskusjoner, sa han.