Fellesforbundet har en kampanje som ønsker å forby bemanningsbransjen. I et innlegg i OA (19.02) brukes arbeidslivet på 1800-tallet og begreper som slavekontrakter. Bak innlegget står Fellesforbundets ledere i Hedmark og Oppland som hevder at «Husmannsvesenets tid ikke er forbi» og krever svar av NHO Innlandet.

Bemanningsbransjen er blant de strengeste regulerte bransjer i Norge. Fra nyttår kom et enda strengere regelverk der viktigste punkt er krav om fast ansettelse. NHO er enig med Fellesforbundet i at fast ansettelse er og skal være hovedregel. NHO-fellesskapet tar nå også et viktig grep for at innleide skal få høyere stillingsprosent.

For å få til dette tar Byggenæringens Landsforbund, Norsk Industri, NHO Service og Handel og NHO sammen et initiativ for å rydde opp. Det har vært eksempler på kontrakter med stillingsbrøker ned til fem og ti prosent innen byggenæringen. Slike kontrakter er uakseptable. Når byggenæringen og industrien nå tar tak vil det bli bedre bestillere i markedet og det vil gjøre det lettere for bemanningsbedriftene å tilby stillinger med høyere stillingsbrøk. Bemanningsbransjen vil dermed får økt forutsigbarhet og vil kunne tilby gode kontrakter.

Det er også viktig å få frem at 80.000 personer årlig får jobb gjennom bemanningsbransjen. 40 prosent av disse går videre i faste stillinger når den midlertidige ansettelsen er over. Bransjen er særlig viktig for grupper som har stått utenfor arbeidslivet. De får en reell mulighet til å komme inn i fast arbeid som de ellers ikke ville hatt.

Bemanningsforetakene i NHO bytter nå ut et høyt antall kontrakter og omstiller seg. Et eksempel er Tom Teitrem som er leder for bygg og anlegg i vår medlemsbedrift Hire. Han forteller at bedriften ikke har prøvd å omgå regelverket ved å ansette arbeidere på lave stillingsbrøker. Etter at lovendringen ble varslet for bemanningsbransjen tok Hire i bruk nye kontrakter. Stillingsprosenten på disse er enten på 25 prosent, 50 prosent eller 80 prosent.

Teitrem sier det slik: – Vi har eksempler på ansatte som vi har tilbudt 80 prosent stilling, som heller ønsker 50 prosent, fordi de ønsker tid til å reise hjem til familiene sine. Fem uker fri er ikke nok, de ønsker seg 12 til 15 uker. Teitrem forteller at cirka 90 prosent av alle ansatte er utenlandske arbeidere, som selv ønsker fleksible arbeidsforhold.

I Fellesforbundets innlegget heter det at «stadig flere arbeidskontrakter som blir lagt fram for arbeidstakere, er det tatt inn bestemmelser der man må innhente arbeidsgivers skriftlige forhåndssamtykke før man: - Påtar på seg annet ulønnet eller lønnet arbeid. - Verv. - Oppdrag.»

Dette er påstander som må korrigeres. Arbeidsgiver kan ikke nekte samtykke uten at dette er saklig begrunnet. Å nekte vil typisk være der det foreligger interessemotsetninger og brudd på lojalitetsplikten. Det fremstår videre som meningsløst når det nevnes verv i frivillige organisasjoner, borettslag, og lignende. Slike verv vil selvsagt aldri en arbeidsgiver kunne nekte noen å delta i. Klausulen innebærer imidlertid at man er oppmerksom på at det kan oppstå forhold som gjør annet arbeid og verv uforenlig med arbeidsforholdet. For øvrig er dette en «mal», som skal ta høyde for alle typer arbeidsforhold. I mange tilfellet vil det være aktuelt å modifisere malen, herunder denne klausulen/formuleringen.

Det er også viktig å understreke at en deltidsstilling ikke må begrense annen mulighet til arbeid. Vel vitende om at mange ansatte i bemanningsbransjen har flere arbeidsgivere er det viktig å sikre fleksible løsninger som ikke innebærer at en arbeidstaker må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb. Om en arbeidstaker med flere arbeidsgivere ikke er tilgjengelig for oppdrag skal man ha et system som sikrer at den ansatte kan jobbe så mye som mulig gjennom året samtidig som arbeidsgiver ikke betaler lønn når den ansatte ikke er tilgjengelig for arbeid. Dette løses gjennom fleksible muligheter for permisjon uten lønn når man arbeider for andre. Standardavtalens bestemmelse om samtykke ved flere arbeidsgivere er ment for å gi oversikt over når arbeidstaker er tilgjengelig for oppdrag – ikke for å begrense adgangen til å påta seg arbeid.