Det er spesielle tider for alle som jobber i helsetjenestene. COVID 19 har satt helsetjenestene på sin kanskje største prøve i moderne tid. Om noen har tvilt på viktigheten av å ha nok, kompetent helsepersonell, så er vel den tvilen borte nå! Fagforbundet vil jobbe for at denne innsikten skal omsettes i mer enn hyggelige markeringer på landets balkonger! Nå er tiden inne for et reelt kompetanseløft, styrking av rekrutteringa og faste hele stillinger til alle landets helsearbeidere!

Fagforbundet mener at den viktigste lærdommen fra koronakrisas første, hektiske fase er, for det første at vi trenger mange typer kompetanse i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og for det andre at vi må lære oss å se hverandres styrker og samhandle bedre.

Mange sykepleiere opplever at for eksempel administrative oppgaver stjeler for mye tid, og at det bli for lite tid til det pasientnære arbeidet og for lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling. Fagforbundet mener at løsningen på utfordringene er bedre rekruttering av både sykepleiere og andre helsearbeidere, og bedre samhandling mellom yrkesgruppene. Mange steder har man valgt å ikke ha nok helsesekretærer, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, og da må naturlig nok sykepleiere ta flere merkantile oppgaver og får færre å dele pleie-oppgaver med. Fagforbundet vil ta til orde for at man i større grad utnytter det handlingsrommet som norsk helselovverk gir til å bruke riktig kompetanse til riktig oppgaver!

Fagforbundet vil arbeide for at vi skal bruke våre dyktige sykepleieres kompetanse riktig. For at fast og hel stilling skal være regelen, og for at alle skal få tid og rom til å utvikle kompetansen sin gjennom hele yrkeslivet sitt.

Fagforbundet Innlandet gratulerer sykepleiere i sykehjem, hjemmetjenester, sykehus og andre helsetjenester med den internasjonale sykepleierdagen!