Hele landet skal ha gode barnehager. Barnehagene gir barna mestring og sosiale ferdigheter, de gir barnefamiliene fleksibilitet og samfunnet enorm verdiskaping. Derfor prioriterer vi redusert makspris i barnehagene, satser på de ansattes kompetanse og rydder opp i rammevilkåra for barnehagene.

Blant de største hindringene mot gode barnehager i hele landet i dag, er skeivheter i finansieringssystemet. Penger bevilga til barnehager skal gå til barna, ikke til spekulasjon eller profitt. Videre svekkes muligheten til å prioritere kvaliteten i tilbudet i barnehagene i kommunene hvis økonomien er usikker. Nå rydder regjeringa.

Vi har klare mål for barnehagene. Vi skal sikre bedre folkevalgt styring og kontroll med barnehagene. De små privateide og ideelle barnehagene skal få bedre rammevilkår. Blant annet gjennom at kommunene skal gis mulighet til å prioritere disse.

Å gi kommunene større mulighet til å styre finansiering og krav til alle barnehager, vil være til gunst for barna og barnehagetilbudet. Det vil utvikle samspillet mellom offentlige, ideelle og private barnehager til det beste for barna. Flere av de private initiativene som har barna våre i fokus, er et gode. Tilbudet til barna og barnefamiliene er det avgjørende.

Vi har starta på jobben for et bedre barnehagetilbud. Det er viktig for barna våre. Derfor fortsetter vi jobben i hele landet.