KS har vært en hemsko i sin sin rolle som forhandlingsmotpart overfor lærerne helt siden statsråd Kristin Clemet i 2004 flyttet tariff-forhandlinger for dem fra staten til KS. Det er dette som har resultert i den vanskelige situasjonen flere elever nå har havnet i: KS hadde i 2004, og har fortsatt, en policy som går ut på å få lærernes lønninger ned mot snittet for andre kommunalt og fylkeskommunalt tilsatte. Dette til tross for at lærere jevnt over har en betydelig lengre og omfattende utdanning enn de fleste andre kommunale yrkesutøvere.

Siden 2004 har dessuten både statlig departement og direktorat for utdanning innført nye og krevende oppgaver i lærernes skolehverdag uten å kompensere tilstrekkelig for dette i form av lønn eller ved å ta vekk allerede pålagte oppgaver. Resultatet er en blant annet en kontinuerlig prekær mangel på kvalifiserte lærere. Det virker som KS vurderer det slik at i og med at alle har gått på skole, er det i seg selv kvalifikasjon god nok til at hvem som helst kan settes til å undervise i hvilket som helst fag på hvilket som helst skoletrinn. En slik vurdering er rett og slett en faglig nedvurdering av læreryrket.

Det er derfor KS, ikke de streikende lærerne, som nå bør ha dårlig samvittighet for at elever ikke får opplæring som de skal ha etter Opplæringsloven. KS representerer kommuner og fylkeskommuner, og de er pålagt etter loven å sørge for at elever får den opplæringa de skal ha av kvalifisert utdanningspersonell.

Lærere kommer til å fortsette å forlate skolen dersom KS holder fram med å redusere læreryrkets status gjennom sitt steile lønnstilbud. KS` policy fører også til at færre velger å utdanne seg til lærere, noe som igjen gjør at antallet ukvalifiserte øker, eller i verste fall at skoler etter hvert ikke har noen til å sette inn i ledige stillinger. En utvikling verken elever eller deres foreldre vil sette pris på.

Av flere grunner bør regjeringa vokte seg vel for å trumfe lærernes streik med en tvungen lønnsnemnd. Ved mellomoppgjøret i 2021 presterte den daværende regjeringa å vedta slik lønnsnemnd i sykepleiernes og og lærernes streik med den begrunnelse at fortsatt streik kunne føre til brann ved et deponimottak. Et særdeles tynt argument for å stanse de to yrkesgruppenes kamp for å rette opp noe av det lønnstapet de hadde hatt de siste årene.

Både KS og regjeringa bør nå gjøre valg som vil være med på å skape skape glød og engasjement for læreryrket. Det skjer ikke dersom KS ikke er villig til å legge fram spiselige tilbud. Det skjer heller ikke ved at regjeringa vedtar tvungen lønnsnemnd.