Industrien i Vestoppland er svært viktig for verdiskaping og arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi finner bærekraftige løsninger også for transport. Talspersoner for industrien i Gjøvikregionen og mange politikere i Innlandet har i sin iver for ny rv4 sørover lukket øynene for den mest åpenbare løsningen: effektiv godstransport på bane mellom Gjøvik, Raufoss, kaianleggene langs Oslofjorden og kontinentet.

I de siste ukene har vi stadig kunnet lese hvor viktig det er med en helhetlig utbygging av rv4 mellom Mjøsbrua og Oslo. Noen vil ha det til at en helhetlig utbygging av rv4 skal bestå av en sammenhengende motorvei med 100/110-sone hele veien fra Mjøsbrua til Oslo. At en slik utbygging vil medføre nedbygging av matjord og/eller produktiv skog er nå én side av saken. En annen side er at veien skal tåle trafikkøkningen i begge ender. En dobling av trafikken på rv4 vil være krevende for Nittedal, da en motorvei gjennom en relativt trang dal, der det bor en del mennesker, da vil prege bygdene i dalen. Dette er noe vi vestopplendinger tydeligvis ikke bryr oss om, når vi ber om mer vei inn til den store byen. Store deler av den kalkulerte veksten er basert på at tungtransport som kommer nordfra med E6 heller vil ta rv4 ned til Oslo, fremfor å fortsettes på E6, som er kraftig oppgradert for å kunne ta hånd om nettopp denne trafikken. Hva blir det da med E6? Dette virker i beste fall uklokt. I alle fall inntil det foreligger en reell løsning for trafikken fra rv4 inn mot Oslo. E6 sørover til Oslo er allerede dimensjonert for den tunge trafikken.

I følge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt forårsaker tungtransport 83 prosent av veislitasjen, og et tungt vogntog sliter like mye vei som over 750 biler. Jernbane er derfor et betydelig bedre miljøvalg, både når det gjelder klimagassutslipp, når det gjelder utslipp av svevestøv fra veislitasje og spredning av mikroplast fra dekk.

Når da rv4 går langsmed jernbanen, gir det en vond bismak i munnen, når det argumenteres med å bygge vei for å ta unna den transporten, som vi ikke bør ha på vei, men på skinner. Jo mer gods vi tar med jernbanen, jo tryggere blir veiene våre og billigere blir vedlikeholdet. Jeg savner denne dimensjon når rv4 diskuteres.

Jernbanen knytter industriområder i Gjøvik, Raufoss, Eina og Hadeland med kaiområdene i Oslo og leder også direkte til kontinentet. Dersom motargumentet er at dette ikke går fort nok eller kostnadene er for høye, så bør vi heller sette oss ned og finne ut hvordan vi kan gjøre godstransport på skinner til et reelt alternativ.

For trafikksikkerhet, natur, luftkvalitet og klima er tungtransport på vei alltid et dårligere alternativ enn skinner. Vi må kunne forvente at foroverlente politikere og industrien i Vestoppland også tenker på dette når vi snakker varmt om det grønne skiftet. Industrien i Vestoppland er svært viktig for verdiskaping og arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi finner bærekraftige løsninger også for transport.

Innlandet fylkeskommune ba i forbindelse med behandlingen av nasjonal transportplan også om at utbedring av kapasitet for gods- og persontrafikk prioriteres og at det utredes en sammenkobling av Gjøvikbanen med Dovrebanen. Det er noe jeg gjerne skulle sett at politikere i fylket og industrien fremsnakket oftere. Da kan vi kanskje snakke med større troverdighet om grønne næringer i Innlandet.

Rv4 har to svært viktige funksjoner. Først og fremst knytter den Mjøsbyene sammen via Mjøsbrua. Dernest er det en viktig vei for befolkning og industri i Vestoppland og langs aksen Gjøvik, Toten, Hadeland, Nittedal. En utbedring av rv4 mellom Hunndalen og Mjøsbrua er viktig for byutviklingen i Gjøvik, for trafikksikkerheten og for sammenkoblingen mellom Mjøsbyene til ett sammenfallende bo- og arbeidsmarked.

Miljøpartiet de Grønne er så absolutt for en kraftig utbedring av rv4 fra Hunndalen til Mjøsbrua, gjennomføring av trafikksikringstiltak langsmed Eina og Lygna, utbedring mellom Gran og Roa og rv4 / E16 i Lunner. Men det er ikke ønskelig med mer tungtransport gjennom Nittedal. Den transporten bør aller helst gå på skinner eller alternativt på E6. Det utelukker firefelts rv4 hele veien til Oslo. Og det ivaretar helheten for industrien og for mennesker og miljø.