Gjøvik tingrett må opprettholdes

Av
DEL

Meninger

Bylauget i Gjøvik er en pådriver for langsiktig og målrettet utvikling av universitetsbyen Gjøvik for å skape vekst, nyetableringer og flere arbeidsplasser. Vi ber Domstolkommisjonen legge vekt på våre synspunkter i forbindelse med arbeidet med ny tingrettsstruktur:

· Det er avgjørende for næringslivet i Gjøvikregionen at Gjøvik tingrett består.

· Tingretten er en del av infrastrukturen i samfunnet. Gjøvik trenger høyt kompetente arbeidstakere i offentlig sektor for at næringslivet skal lykkes.

· Skal vi rekruttere de beste i privat sektor må det også være et attraktivt arbeidsmarked for høyt utdannede i offentlig sektor.

· Hvis regjeringen legger ned flere offentlige arbeidsplasser i Gjøvikregionen, skader det privat næringsliv.

· Det vil være oppsiktsvekkende om kommisjonen, Domstoladministrasjonen og regjeringen ikke ser sammenhengen mellom et sterkt næringsliv og en kraftig og kunnskapstung offentlig sektor.

· En god miks av private og offentlige arbeidsplasser karakteriserer vellykkede byer og regioner. Gjøvik skal fortsatt utvikle seg til en enda sterkere by og region. Da er det avgjørende at Gjøvik tingrett videreføres.

Det største befolkningsgrunnlaget.

Omkring halvparten av Opplands befolkning sokner til Gjøvik tingrett, som omfatter kommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Søndre og Nordre Land, Gran og Lunner.

Tall fra Statistisk sentralbyrå fra tredje kvartal 2018 viser at det bodde 94 019 personer i Gjøvik tingretts rettskrets, 46 883 personer i Sør-Gudbrandsdal tingretts rettskrets, 27 895 personer i Nord-Gudbrandsdal tingretts rettskrets og 17 669 personer i Valdres tingretts rettskrets.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er innbyggertallet forventet å øke med 6,3 % fram til 2030 for Gjøvik tingretts kretskrets, 5,3 % for Sør-Gudbrandsdal tingretts rettskrets og 0,5 % for Valdres tingretts rettskrets. Videre er det forventet en reduksjon på 2,6 % når det gjelder antall innbyggere i Nord-Gudbrandsdal tingretts rettskrets fram til 2030. Dersom den forventede befolkningsveksten/reduksjonen slår til, vil dette forsterke argumentet for en lokalisering av en ny sammenslått tingrett i Gjøvik.

Et nytt og framtidsrettet domstolsbygg.

Gjøvik tingrett er en forholdsvis stor domstol, med 6 dommere og 10 saksbehandlere.

Tinghuset på Gjøvik er forholdsvis nytt og ble tatt i bruk i 2009. Da tinghuset ble planlagt ble det tatt høyde for at det kunne bli aktuelt med utbygging, og det er avsatt plass for dette. Det er også ledig kontorkapasitet i tinghuset i dag. En eventuell sammenslåing med lokalisering på Gjøvik vil derfor kunne besluttes og gjennomføres raskt, uten behov for noe nytt tinghus og uten for store investeringer.

For Opplands del bør Gjøvik velges.

Faktaene over tilsier at Gjøvik tingrett bør bestå. Dersom en ønsker å slå sammen flere av domstolene i Oppland, eventuelt også til bare en tingrett, bør Gjøvik være stedet for fusjonen. Lillehammer vil i sistnevnte tilfelle uansett ha viktige fagmiljø for juridiske fag, mens Gjøvik kan stå i fare for å miste viktige kompetansearbeidsplasser innenfor fagområdet. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, samt Fylkesmannen i Innlandet, er lokalisert til Lillehammer. Hele innlandet er for øvrig så stort i geografisk utstrekning at vi mener at det bør være mer enn en tingrett i hele det nye Innlandet fylke. Når det gjelder statlige arbeidsplasser i sin alminnelighet er Gjøvik den Mjøsbyen som allerede ut fra statistikken kommer dårligst ut.

Andre særlige forhold som taler for Gjøvik

Byen er regionsenteret i Gjøvikregionen bestående av de 5 kommunene: Nordre- og Søndre Land, Østre og Vestre Toten og Gjøvik, en region med vel 70 000 innbyggere. Tingbygningen er nærmeste nabo til skysstasjonen hvor tog, buss og drosjer er lokalisert. Dermed er det lagt til rette for at persontrafikk fra store deler av innlandsområdet kan skje på en miljøvennlig måte.

Gjøvik er en by i rivende utvikling hva angår framtidsrettet næringsliv og tunge kompetansemiljøer innenfor Fagskolen Innlandet og NTNU. Til orientering så kan barn og unge på Gjøvik studere på Internasjonal skole fra 1. trinn og ut videregående. Sikkerhetsmiljøet i Gjøvik er viden kjent, og håndtering av datasikkerhet blir stadig viktigere for vårt samfunn. Dette gjelder både offentlige og private virksomheter. Juridiske forhold knyttet til datasikkerhet blir derfor svært viktig for Norge. Gjøvikregionen har landets sterkeste kunnskapsmiljø for å håndtere denne utfordringen. Derfor må tingretten videreutvikles på Gjøvik som en integrert del av dette nasjonale kunnskapssenteret.

På bakgrunn av ovennevnte argumenter vil vi til slutt sterkt poengtere at dersom det kun blir én domstol i Innlandet, så bør denne ligge på Gjøvik.

Med hilsen Bylauget i Gjøvik

Medlemmer:

CC Eiendom Gjøvik, Syljuåsen, Totens Sparebank, Øveraasen, Skattum Holding, Mjøsen Eiendom, NorEngros Johs. Olsen, Gjøvik og Omegn Boligbyggelag, NTNU Gjøvik, Industribygg, Mustad Næringspark, Eidsiva, Hunton, Sintef Raufoss, Backe Oppland og Byen vår Gjøvik.

Gjennom Sintef Raufoss Manufacturing støttes brevets innhold også av bedriftene i Raufoss Industripark.

Dette er i stor grad eksportbedrifter som til stadighet vil ha behov for tjenestene som Gjøvik Tinghus og domstolen leverer. Det er i dag ca. 50 bedrifter innenfor fabrikkområdet med til sammen rundt 3000 ansatte.

Et lite utvalg av bedrifter i Raufoss Industripark:

Benteler, Hydal Aluminium Profiler, Kongsberg Automotive, Nammo, Plastal, Hexagon Ragasco, Raufoss Offshore, Raufoss Technology, Raufoss Water & Gas, TotAl-gruppen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags