Uten kommunenes innsats vil vi ikke nå nasjonale klimamål. Som en del av klimakampanjen Cities Race to Zero markerer Lunner og Gjøvik, sammen med aktører fra hele verden, hvordan de støtter forpliktelsene i Paris-avtalen. Målet med kampanjen er raskere å kutte utslipp og legge press på regjeringene i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i november. Det er bynettverket C40 i samarbeid med Oslo kommune, Osloregionen, WWF Verdens naturfond, Miljøstiftelsen Zero og KS som står bak den norske delen av kampanjen.

Det stilles krav til aktørene som deltar i Race to Zero kampanjen. Blant annet å sette mål om netto null utslipp i 2040-årene, senest 2050. Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global utslippsreduksjon på 50 prosent innen 2030. Samt starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret eksempel på tiltak som gjennomføres. Det skal selvfølgelig også rapporteres på dette.

Hele 18 av de 24 norske kommunene som foreløpig er med i Race to Zero er fra Osloregionen. Dette er positivt. Regionen representerer 2,2 millioner innbyggere, står for cirka 24 prosent av totale klimagassutslippene i Norge og 51 prosent av utslippene innenfor veitrafikken. Kommunene i Osloregionen kan i kraft av sin størrelse bidra betydelig til å nå nasjonale klimamål. Her må stat, fylkeskommune og kommune spille på lag. Nasjonale myndigheter bør sørge for virkemidler som muliggjør de kutt som kan gjennomføres lokalt.

Klimasatsmidler og byutviklingsmidler er eksempler på virkningsfulle og etterspurte tiltak. Det er bra at Stortinget nå ønsker å videreføre og styrke klimasatsordningen. Neste steg bør være å styrke ordningen med byutviklingsmidler. Forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivåer bør innføres for flere byområder og tettsteder med sikte på kompakt arealplanlegging, økt kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi applauderer Lunner og Gjøvik sin deltakelse i Race to Zero. Osloregionen opplever at klimaengasjement fra kommunene i vår region er stort. Vi ser fram til å møte et like stort engasjement fra nasjonale myndigheter i hvordan de kan spille kommunene gode i klimakampen. Slik øker vi sannsynligheten for at kommunene i Osloregionen i enda større grad kan bidra til å nå nasjonale klimamål.