Gjøvik Senterparti har gått bak tallene i SSB og framskrivning av antall eldre. De mener faktagrunnlaget sier at det må til flere store løft i eldresektoren i åra som kommer.

– I helse- og omsorgsplanen ble det vedtatt at vi skal ha en dekningsgrad på 17 prosent for innbyggere 80 år og eldre når det gjelder institusjonsplasser på sykehjem og bokollektiv med heldøgns omsorg, sier han.

Nærmere 500 institusjonsplasser

Faktatall som Sp har hentet inn viser at det er 1 497 personer over 80 år neste år. I 2025 har dette steget til 1 798 personer over 80 år, noe som vil innebære 300 institusjonsplasser i kommunen.

I 2035 er det 2 550 personer over 80 år og i 2040 er det 2 865 personer over 80 år.

– I 2040 vil det være et behov for 487 institusjonsplasser i Gjøvik. Det er 269 plasser flere enn i dag. Disse prioriteringene setter store krav til oss politikere og til administrasjonen. Men dette er altså bare eldre. Her er ikke yngre funksjonshemmede og yngre demente tatt med i beregningen, sier Sveen.

16–17 personer hvert år vil få konstatert demens i årene som kommer. Demensplanen antyder en kostnadsvekst på 60 millioner kroner, seks millioner kroner årlig fram mot 2030 viser tall Sp har hentet fram.

Rydder skog på Sørbyen

Vi møter partigruppa i arbeidsklær på Sørbyen omsorgssenter med motorsager og rydningsutstyr. For andre året på rad har partiet dugnad for at de eldre skal få Mjøsutsikt og få et gløtt av Skibladner på vei nordover eller sørover.

De mener det må tas et løft i eldreomsorgen i byen i åra som kommer.

– Etterkrigstidas store barnekull gjør seg gjeldende. Økende demens forsterker behovet. De seks forsterkede plassene som er planlagt i Snertingdal er på langt nær nok. Vi må i et nytt omsorgssenter i Gjøvik sentrum, sørge for at folk med demens får tilbud også her, sier ordførerkandidaten.

Få personer med omsorgslønn

– Har senterpartiet noe løsning på utfordringene?

– Vi må lage oss en overordnet plan for hvordan vi skal få tak i den kompetansen som Gjøvik trenger framover. Sykepleiermangel, mangel på hjelpepleiere og andre yrkesgrupper er svært viktig å gjøre noe med. Det er anslått at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren. I dag er det mange pårørende i hele Gjøvik som tar viktige grep for sin familie og sine nærmeste, og på det viset er de en viktig aktør i vår kommunale helse- og omsorgstjeneste. Det er bare 71 personer som står registrert som omsorgs-lønnsmottakere i Gjøvik per 2018 ifølge tall fra SSB. Her er mørketallene store. Ikke minst er det viktig å sørge for at flere av dem kan få avlastning i perioder slik at de står styrket og motivert til videre innsats. sier Sveen.