Etter mye medieomtale med forskjellig innhold, vil det forhåpentligvis være informativt med en orientering om hvilke oppgave Gjøvik læringssenter (GLS) utfører.

Det aller meste er lovpålagte oppgaver, hjemlet i Introduksjonsloven og Opplæringslova.

Mange innvandrere kommer til Norge uten skolegang og noen er analfabeter. Så å si alle kommer uten norskkunnskaper. Norskkunnskaper og språkferdigheter blir ofte framhevet som den viktigste faktoren for integrering. Gjennomført norskopplæring og avlagte norskprøver kreves for permanent opphold eller statsborgerskap i Norge. Også nødvendig for utdanning og arbeid i Norge.

Opplæring og prøver i samfunnskunnskap kreves for opphold i Norge. Denne opplæringen blir gitt på norsk og andre språk, for eksempel arabisk.

Alle som ikke har fullført, eller har manglende grunnskole, har lovmessig rett til grunnskoleopplæring i Norge. Dette gjelder uansett hvor gammel du er eller hvor du kommer fra. Grunnskoleopplæringen gjelder fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Vitnemål for avlagt grunnskole er for mange innvandrere første steg på veien til videre utdanning, for eksempel til fagbrev. Grunnskolen ved GLS fungerer som alle grunnskoler i Norge, med rådgivning og eksamensrett.

Enhver som etter sakkyndig vurdering har krav på tilrettelagt opplæring (spesialundervisning) har rett til og krav på å få slik opplæring av kommunen. Denne opplæringen er ressurskrevende, fordi den for en stor del må gis i enetimer og den krever spesiell kompetanse av lærerne. Retten til tilrettelagt opplæring er også uavhengig av alder. Noen kan ha et slikt behov helt fra fødselen av. For andre kan behovet plutselig dukke opp i livet; som følge av hjerneslag eller en trafikkulykke, for å nevne noe.

Alle kommuner plikter å yte nødvendig logopedtjeneste. Logopedtjeneste for voksne er i Gjøvik kommune administrert gjennom GLS. Mye av behandlingen gis på Solås.

Voksne med yrkeserfaring kan under visse forutsetninger ha rett til å få en formell vurdering av sin kompetanse i ulike fag. Målet kan være fast tilsetting i jobb eller utdanning, for eksempel fagbrev. I noen tilfeller kan et bevis med realkompetansevurdering erstatte vitnemål for grunnskole. Realkompetansevurdering er omfattende og ressurskrevende og kan bare utføres av erfarne, godt kvalifiserte lærere.

Alle som trenger det, har en lovpålagt rett til å få kartlagt sin kompetanse. Slik kartlegging kan ha stor betydning for dem som har som mål å komme ut i ny jobb, eller som tilrettelegging i jobben. GLS utfører mye av denne kartleggingen på oppdrag fra NAV, PPT og NTNU

Rektor ved Gjøvik læringssenter har sammen med sine medarbeidere, i flere år jobbet innovativt og entusiastisk for å legge nye, samfunnsnyttige oppgaver til den kompetansen som allerede finnes. Eksempler på slike oppgaver er:

Norskkurs: For alle som trenger det, for eksempel arbeidsinnvandrere og studenter i Gjøvik, ikke minst NTNU- og høyskolestudenter. Kursene blir arrangert både som dags- og kveldskurs, eller som nettkurs. Kursene blir betalt gjennom kursavgift fra deltakerne selv, fra arbeidsgiver, eller utdanningsinstitusjon. Deltakerne kan avlegge norskprøver, muntlig og skriftlig. Bestått prøve på et bestemt nivå kan kreves for ansettelse i jobb og opptak til studier. Det er egen betaling for prøvene.

Lære norsk (lese/skrive), matematikk og data på jobben: Regjeringen har et uttalt ønske om å heve kompetansen til arbeidstakere i Norge, blant annet for å hindre at det dannes et ‘A-lag’ og et ‘B-lag’ på arbeidsplassene. Gjennom Kompetanse Norge (en avdeling under Utdanningsdirektoratet) har GLS søkt og fått innvilget til dels betydelige midler til kurs på arbeidsplasser. Avtaler gjøres mellom GLS og enkeltbedrifter, og kurs settes i gang i henhold til bedriftenes behov. Det er allerede gjennomført slike kurs for flere bedrifter i Gjøvik kommune, deriblant for ansatte i Gjøvik kommune (renholdere). Det er også kurs på gang i bedrifter i nabokommunene. Flere avtaler er på gang.

Fagbrev på jobb: Regjeringen ønsker å legge til rette for at flere skal få mulighet til å ta fagbrev på jobb. GLS har avtaler og kontrakter med flere bedrifter med ansatte som meldes opp til fagprøve. Videregående skoler har ansvar for gjennomføringen av prøven, men GLS er en viktig støttespiller og ressurs for deltakerne på veien fram mot prøven.

Avslutningsvis vil jeg nevne Gjøvik Røde kors, som hver eneste tirsdag etter skoletid, gir leksehjelp og språktrening til de av våre elever som ønsker å benytte seg av tilbudet. En stor takk bør rettes til de frivillige som stiller opp!