Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvik kommune har ikke «pyntet brura»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når man leser Oppland Arbeiderblad sin beskrivelse av Gjøvik kommunes økonomihåndtering og revideringen av årets budsjett kan man få inntrykk av at rådmann og økonomisjefen nærmest har trikset med tallene for å fremstille et resultat som er bedre enn det i realiteten er.

At opposisjonen i formannskapets behandling av tertialrapporten benytter retorikk som er egnet til å tåkelegge fakta er ikke noe nytt, men det er skuffende at ikke pressen avslører denne retorikken og forholder seg til fakta i saken.

Kommunelovens bestemmelser omkring årsbudsjett og dets binding på driften er klar og enkel å forstå; §14-5, andre avsnitt, «Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse».

Når årsbudsjettet for 2021 ble vedtatt i desember 2020 visste kommunestyret at vi måtte ha en budsjettrevidering i juni. Dette fordi de økonomiske utsiktene for 2021 var svært usikre som følge av pandemien. Regjeringen varslet at de i sitt reviderte opplegg for statsbudsjettet ville komme til å endre opplegget til kommunene som følge av sikrere kunnskap om pandemiens påvirkning på kommuneøkonomien. I tillegg var skatteanslaget svært usikkert i og med ingen visste når den økonomiske aktiviteten ville ta seg opp igjen, ingen visste når pandemien ville trekke seg tilbake.

I løpet av første halvår 2021 bedret skatteinngangen seg med over 12 millioner og vi fikk økt rammetilskuddet fra staten med over 15 millioner kroner. Med andre ord endret bare disse to inntektspostene budsjettforutsetningene på en slik måte at vi var tvunget til å revidere årsbudsjettet for 2021 dersom vi skulle operere i henhold til kommunelovens bestemmelser.

Med mer inntekter til kommunen antar jeg at de fleste vil oppfatte det som helt riktig at vi benyttet muligheten til å styrke kjerneoppgavene til kommunen med disse ressursene.

Når vi nå går inn i behandling av årsbudsjett og økonomiplan for 2022-2025 er det ingen tvil om at det blir nok en krevende øvelse for så vel administrasjon, ansatte som politikere. Men øvelsen blir ikke mindre krevende om vi skulle velge å se bort fra kommunelovens bestemmelser om hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Kommentarer til denne saken