Vi har det siste året jobbet hardt for å komme i mål med flere utviklingsprosjekter i Gjøvik. Flere regionale myndigheter har villet spenne bein på disse. Derfor er jeg glad for at vi nå etter en meklingsprosess har fått grønt lys til flere prosjekter som vil komme hele kommunen til gode.

La oss starte med turismen først. Fylkesmannen ville ikke ha noe mer camping i Bråstadvika, og mente at man av hensyn til jordvernet ikke burde tillate noe mer utvidelse. Sjøl er jeg opptatt av jordvernet. I dette tilfellet vil det imidlertid være mulig å føre området tilbake til jordbruksformål, fordi det vil ikke være noen faste installasjoner i bakken og lignende. Dessuten; sammenligner vi oss med omkringliggende byer vil Bråstadvika fortsatt være en liten campingplass. Men den lille plassen kan gi store ringvirkninger; opp mot 40 millioner kroner i året kan campingen her gi tilbake til Gjøvik & omegn.

På Biri er det gitt klarsignal for flere prosjekter. For det første er det gitt klarsignal for mer utbygging i Kristianslund-feltet, som en forlengelse området som allerede er under utvikling. Her er det gode boforhold og som kan gi gode boliger for mange.

Videre ble det i meklingen gitt klarsignal for at vi nå kan gå i gang med å planlegge for næringsarealer på et større område ved Vismunda (elva som renner ned i Biri), i et område som var avsatt til sykehusformål. Dette er nå trukket, og dermed godkjente de og i Sembshagen der det i dag er et stort pukkverk. Området på rundt 100 mål ligger godt synlig fra E6 og kan være en interessant plass for flere aktører.

I meklingen ble det etter hvert klart at vi ikke kunne gå videre med utvikling av Torkejordet i Gjøvik eller Fautsveen på Biri. Fautsveen. Vi har også tatt ut et område i Smedmoen på grunn av riksveg 4-traseen. Fra vår eksisterende kommuneplan har vi nå tatt ut 35 tomter i LNF-områder i Øvre Snertingdal. De som vil bygge her må derfor nå søke om dispensasjon fra kommuneplanen.

Derimot ble innsigelsene mot planene for utviklingen av Østbyhøgda terasse trukket. Det har vært en lang prosess for grunneieren, men vi må nå se framover. Med utbyggingen av vann og avløpsanlegget fram til Vind ILs nye hall, blir det muligheter for flere i området. Dette gjelder ikke minst også de som allerede bor i området. Det rundt 40 dekar store området som nå vil prosjekteres vil kunne gi gode og attraktive tomter for barnefamilier som vil bo tett på marka, skolene og byen for øvrig.

Et annet område som var foreslått, var Slåtsveen – Aas gard som ligger tett på Øverbymarka. Her er vi enige om at vi først skal få foretatt noen kulturvernfaglige undersøkelser før vi går videre med eventuelle planer.

Vi kom ikke til enighet omkring området Brobakken, som ligger mellom Hunndalen og Bybrua. Fra kommunens side mener vi det legger godt til rette for dette prosjektet, all den tid vi bygger boligområder både overfor og nedenfor området. Det er alleredeetablert gang- og sykkelveg langs området, og kollektivtilbudet er godt. Området gir god bokvalitet og det er kort avstand til marka. I dette området er vi i ferd med å gå tom for boligreserver, noe vi trodde alle ville se. Statens vegvesen ga seg imidlertid ikke, og derfor sender vi den saken inn til Kommunaldepartementet for en avgjørelse.

Det har vært en interessant, men krevende meklingsrunde. Jeg synes det er leit at regionale myndigheter i så stor grad vil legge seg bort i våre lokalpolitiske avgjørelser. Det har gått med mye tid på et relativt nøkternt planforslag, der vi faktisk nesten ikke øker antall dekar tilrettelagt for boliger i Gjøvik. Vår arealplan i Gjøvik blir revidert med jevne mellomrom og om noen år skal den revideres igjen. I tillegg til de områdene vi har meklet om, er det også åpnet for utvikling av andre områder innen bolig og næring. Det gir grobunn for flere innbyggere og flere arbeidsplasser.

Jeg vil få takke alle dere som viste interesse i denne omgang. Sjøl om vi ikke fikk med alle områder, er det nå først og fremst grunn til å glede seg over den løsningen vi fikk til – og de muligheter det blir åpnet for.