Gjøvik får støtte til blant annet to sykkelhotell i sentrum

SYKKELHOTELL: Gjøvik har fått to millioner kroner til etableringen av sykkelhotell ved sykehuset og Gjøvik videregående skole.

SYKKELHOTELL: Gjøvik har fått to millioner kroner til etableringen av sykkelhotell ved sykehuset og Gjøvik videregående skole. Foto:

Fylkestinget i Oppland har satt av totalt 45 millioner kroner til tiltak innenfor samordnet areal- og transportplanlegging.

DEL

For Gjøviks del betyr det blant annet at de har fått to millioner kroner til sykkelhotell ved sykehuset og Gjøvik videregående skole.

Dette vurderes som gode tiltak for å legge til rette for økt hverdagssykling i byen hele året, også med elsykkel og dyrere sykler, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

300.000 til myke trafikanter

Det er også tildelt 300.000 kroner til midlertidige tiltak for myke trafikanter i Elvegata, noe som skal gjøre gangaksen tryggere og mer attraktiv.

Større tiltak på strekningen ligger trolig lengre fram i tid, slik at en vil ha nytte av de midlertidige tiltakene i mange år.

I tillegg er det satt av 630.000 kroner til opprydding og oppgradering av byrommet i Parkgata sør, samt tydeliggjøring av trafikkmønsteret og 1.250.000 kroner til gang- og sykkelveg i Brusvehagen.

Dette er en del av vedtatt hovedrute for sykkel. I dag må en enten sykle rundt, eller tråkle seg gjennom svingete boliggater. Ny løsning ligger i skogkanten forbi et boligområde.

Mer attraktive bysentrum

Fylkestinget i Oppland har gjennom handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 satt av totalt 45 millioner kroner til tiltak innenfor samordnet areal- og transportplanlegging (ATP).

Disse tiltakene skal gi triveligere byer og steder, redusert transportbehov og flere reiser med buss, til fots og på sykkel framfor i bil. Kommunene eller andre parter må bidra med minimum 50 prosent av kostnaden for tiltaket det søkes om.

– Tiltakene som er tildelt penger, vil bidra til å skape mer attraktive bysentrum, og vil gjøre det enklere og tryggere å gå og sykle i det daglige, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Øvrige som har fått tilskudd fra fylkeskommunen:

Nord-Aurdal kommune:

177.500 kroner til gangveg fra E16 opp til Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Den foreslåtte gangvegen er universelt utformet, og vil gjøre det mulig og attraktivt for langt flere å nå VLMS til fots.

633.000 kroner til fortau fra Skrautvålvegen til Fagernes idrettspark. Dette vil gjøre det tryggere og mer attraktivt å gå og sykle til idrettsplassen. Oppgradering av parkeringsplass er nødvendig for å få de myke trafikantene trygt gjennom området.

898.500 kroner til etablering av trapp/amfi nedenfor hovedinngangen til Nord-Aurdal ungdomsskole. Trappeforbindelsen ned mot gangvegsystemet mot E16 er første del av en oppgradert forbindelse fra skolen og ned til skysstasjonen og sentrum. Amfiet vil også kunne bli en attraktiv møteplass på skolen og i nærområdet.

Skate-/sykkelpark og Gyntestien i Nord-Fron

Det ble søkt om tilskudd på om lag 22 millioner kroner fra de fem kommunene som inngår i ATP-samarbeidet i Oppland. De 16 millionene som er satt av for 2020 er tildelt på følgende måte:

Nord-Fron kommune:

1.325.000 kroner til gangveger langs bekken Givra og videre utbygging av Gyntestien. Dette vurderes som gode tiltak for å legge til rette for økt gange og sykling.

1.000.000 kroner til skate-/sykkelpark og små lekeplasser i sentrum. Dette er gode tiltak for å skape et attraktivt sentrum, og mange aktører er med og bidrar i spleiselaget. Oppland fylkeskommune mener imidlertid at skate-/sykkelparken ikke bør etableres i Vinstra Park før reguleringsplan for området er vedtatt, og det er sikret en god løsning for bussterminal.

Lillehammer kommune:

4.086.000 kroner til fase 1 av utbyggingen av Terrassen. Dette kan bli et attraktivt byrom meget sentralt plassert i Lillehammer sentrum. Med tanke på store boligutbygginger i umiddelbar nærhet, er det viktig at Terrassen bidrar til at området er attraktivt for alle aldersgrupper fra små barn til eldre, slik at en kan oppnå en god aldersmiks blant bosatte i sentrum.

Sel kommune:

3.700.000 kroner til Ola Dahls gate. Denne er definert som bygate i gatebruksplanen, og tiltaket vil gjøre selve gata mer attraktiv. Dessuten vil det legge til rette for økt sykkelbruk, blant annet mellom stasjonen/sentrum og det store boligfeltet Dale.

Artikkeltags