Gå til sidens hovedinnhold

Går vi mot en sommer med økte rovviltangrep?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jaktperioden på jerv er for lengst over og kvotejakta på gaupe innstilt grunnet oppfylt hundyrkvote. Tildelt kvote er ikke tatt ut for hverken jerv eller gaupe. For jerv er bare 2 av 12 dyr felt i region 3, Oppland.

Begge de nevnte rovdyrene som har yngleområdet og forvaltningssone i Oppland, forvaltes ikke innenfor de respektive soner. Vi er helt enig med Aud Hove, leder i rovviltnemnda i region 3, at bestanden av jerv er for stor, og økende. Det er nå felt jerv i Land/Hadeland-området, og dette er langt utenfor yngleområdet. Som Hove riktig påpeker, tyder dette på at jerven sprer seg utover i beiteprioriterte områder.

For gaupa sin del registrerer vi at det nå er flere familiegrupper av gaupe i Gudbrandsdalen. Forvaltnings- og yngleområdet for gaupe ligger i Vestoppland og Valdres. Utfordringene med et ynglemål for gaupe som ikke er oppfylt innenfor sona, veltes nå over på beitebrukerne i Gudbrandsdalen. Gaupefamiliene ble fredet i årets kvotejakt på gaupe.

Vi er her vitne til at den vedtatte todelte målsettingen settes til side, og at dette alltid skjer på en måte som prioriterer rovdyrene, samtidig som det skaper utfordringer for beitenæringa. I andre sammenhenger ser vi fra omtaler i regional og lokal presse at Stortinget instruerer om oppfølging eller endringer av vedtak. Når det gjelder rovviltforvaltningen er det mye som tyder på at både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet ikke etterlever Stortingets vedtak.

Rovviltnemndene i region 3, 5 og 6 har bedt om ekstraordinære uttak av jerv. Vi sier oss svært fornøyde med det, og forventer at det åpnes for uttak av hele den tildelte jervekvota.

Forvaltning er ikke ensbetydende med en stadig økning av rovviltbestanden, men en regulering så nær vedtatt bestandsmål som mulig. I tillegg må forvaltningen forholde seg til at prioriterte beiteområder skal forbeholdes beitedyr og ikke brukes som reserveområde for rovdyr, sjøl om ynglemålet ikke oppfylles.

Kommentarer til denne saken