Blir verden bedre om vi i Norge forbyr biler og båter med bensin eller dieselmotor, innfører restriksjoner på produksjon av rødt kjøtt og nasjonalparker fulle av vindmøller?

De røde vil starte jobben med elektrifisering av sokkelen som vil kreve massiv utbygging av nye vindmøller på land. I dag produserer oljeplattformene strøm av gass. Nå skal det legges strømkabler ut til plattformene. Gassen som i dag brukes skal sendes til Tyskland i rør. Der har de gasskraftverk som produserer strøm. Som igjen vil bli sendt til Norge de dagene vi produserer for lite strøm selv. Galskapen vil koste ca. 80 milliarder kroner. Dette må selvfølgelig betales av oss. Dine og mine penger skal brukes til dette. Samtidig ønsker de fleste partiene (ikke FrP) å stoppe oljeproduksjonen. Galskap.

Det er heller ingen løsning å pålegge avgifter som for eksempel økt CO₂-avgift før alternativ teknologi er tilgjengelig. Dette vil ramme blant annet transportbransjen og maritim sektor. Fremskrittspartiet vil motsette seg en politikk som bygger på å plage egne innbyggere med symbolpolitikk som har liten eller ingen påvirkning på globale utslipp, men som gjør hverdagen vanskeligere for folk flest.

Stoppe oljeproduksjonen og øke innvandringen til Norge? Hvor lang tid tar det da før vår formue er brukt opp? Galskap.

Vi vil bygge mer vei, raskere og billigere, i tillegg til å ta vare på dem vi allerede har.

En bonde vil si: jeg vil overlate gården i en bedre stand til mine barn enn det den var når jeg fikk den. Det samme mener vi vel om landet vårt?

FrP i regjering børstet støv av motorveiplanen. Veiselskapet Nye Veier AS satte standarden for vår ambisiøse plan for en rask utbygging av hovedvegnettet. Selskapets virksomhet sørger for helhetlig planlegging, utbygging og drift av nærmere 750 km trafikksikker ny riksvei på blant annet E. 39, E. 18, E. 16 og E. 6. Utbygging av hovedveinettet er økt betydelig og vedlikeholdsetterslepet er redusert. Antallet alvorlige ulykker i trafikken er redusert betydelig de senere år, i takt med at veiene utbedres og bilparken fornyes med trafikksikre biler.

Vi vil fortsette veiutbyggingen i høyt tempo for det er fortsatt store mangler i hovedveinettet. Vedlikeholdsetterslepet på både riks- og fylkesveier skal bygges videre ned. Vi vil bygge ut veinettet uten bompenger og sier nei til veiprising.

Vi vil bygge ut sykkel- og gangveier etter enklere standard enn i dag, spesielt i distriktene, for å få mer sykkel- og gangvei samt trafikksikkerhet ut av pengene som investeres.

Stopp galskapen – stem FrP.