Frp har foreslått flere ganger de siste årene å bruke mer penger på vedlikehold av fylkesveiene. Våre forslag stemmes ned og årlig økes etterslepet av vedlikehold på våre fylkesveier i Innlandet med 3-400 millioner kroner. Totalt er trolig etterslepet på vedlikeholdet på 8–10 milliarder kroner. Viljen til å vedlikeholde vår trolig største eiendom (som trolig fylkesveiene er) er dessverre svært liten hos flere av våre konkurrerende politikere. Skal vi bare la veiene forfalle? Skal vi bare overlate problemet til våre etterkommere?

Et gammelt ordtak fra landbruket lyder: «jeg skal overlate gården i en bedre stand enn den var da jeg fikk den». Det burde vi ha som en målsetting også for fylkesveiene. Skikkelige veier er av stor viktighet både for bilister og næringstransport. Jeg er redd vi nå utfører kun enkelt vedlikehold som ikke holder over flere år. Fylkesveier rundt om i distriktene i Innlandet er for lavt prioritert. Prioritert er derimot sentrumsnære sykkelveier med rød asfalt og fortau med kantstein av granitt. Vi skal visstnok bli ett fylke som bruker sykkel og gange, uten tanke på snø, vinter og lange avstander for mange.

Bilen vil nemlig ifølge flere rapporter forbli det viktigste framkomstmiddelet her i Innlandet i fortsatt mange år. Sikre og gode veier er også viktig for å kunne fungere og bo i distriktene. Bussene har stort sett sluttet å kjøre i distriktene. I «byene» våre derimot går de ofte tomme og i kø.

Handlingsplanen for trafikksikkerhet 2022 – 2025 påpeker at det er svært krevende å forbedre trafikksikkerheten på grunn av dårlig veivedlikehold. Ulykker har skjedd og vil dessverre igjen skje på grunn av dårlige veier.

Staten håver nå inn mange milliarder ekstra på grunn av skyhøy oljepris, og befolkningen får galopperende drivstoffpriser. Dette er helsprøtt! I tillegg grafser staten til seg over 40 milliarder i bilrelaterte avgifter årlig, men i underkant av 20 milliarder ble brukt på vei. Det som nå burde vært gjort er det FrP forgjeves har foreslått i Stortinget, nemlig fjerning av bensin- og dieselavgifter. Til høsten bør også Stortinget øremerke deler av statlige overføringer til fylkeskommuner til både vedlikehold og opprustning av de dårligste fylkesveier. La oss bruke noe av de store merinntekter til beste for våre borgere og vårt næringsliv som skaper arbeidsplasser. Det hjelper ikke at Støre og Vedum følger ekstra nøye med.