Ap, SV, MDG, V, KrF og PP er blitt budsjettvenner i år. Det har resultert i tidenes største overkjøring – av fylkestingets enstemmige vedtak om handlingsregler og Ap-regjeringens predikerte skatteinngang. Når omsider flertallspartiene la frem sitt forslag til økonomiplan – tre dager etter fristen vi selv har vedtatt og som både H, FrP og Sp har overholdt – viser man mangel på budsjettdisiplin og liten omtanke for ungene våre.

Politikk handler om å prioritere innenfor en ressursramme. Alle vetat vi har svært tøffe tider – og vi vet at det kun blir verre de neste årene. Usikkerhet i økonomien, både nasjonalt og globalt; sterk prisvekst, sterk økning i energikostnadene og økte pensjonskostnader på grunn av høy lønnsvekst. Ikke minst har utfordringen med lite frie disposisjonsfond vist seg som en utfordring når det utforutsette skjer – usikkerhet rundt finansiering av Tretten bru, for å nevne noe. Fylkestinget har ansvar for over 1200 bruer. Stortingets overføringer dekker ikke de konjunkturavhengige kostnadsøkninger – verken reel lønnsstigning eller prisøkningen på de tiltak vi allerede har vedtatt eller iverksatt, og regjering og stortinget uttrykker gang på gang at det ikke vil bli mer penger fremover, tvert imot.

Derfor vedtok fylkestinget tydelige tallfesta styringsmål for budsjettet i juni 2022. Vi ble enige om å øke egenfinansieringen og å holde gjeldsgraden nede. Vi ble også enige om å ha et disposisjonsfond til bruk for uforutsette hendelser.

Alt er fullstendig tilsidesatt av flertallspartiene. De har reversert omtrent samtlige av fylkesadministrasjonens forslag til kutt for å få en bærekraftig økonomi. Så har man i tillegglagt ekstra 70 millioner kroner årlig til kollektivtransport, for å nevne noe. Det høres jo flott ut.

Hvordan skal dette så betales? Jo, man låner 215 millioner i fireårsperioden, og bruker 100 millioner fra disposisjonsfond som i forveien er langt under ansvarlig størrelse. Så gir man blanke i regjeringens tydelige føringer, og legger inn en forventing om større skatteinngang enn predikert, 147 ekstra millioner. I en tid der det spås resesjon fra alle kanter. Totalt altså 462 millioner kroner mer enn administrasjonens forslag.

Så har Ap i tillegg en høyt profilert sak om å drive kollektivtransport i egenregi som man har jobbet hardt for å få utsatt til etter budsjettprosessen. Ikke så rart, den vil nemlig koste fylkeskommunen 110-140 millioner pluss pensjonsomkostninger. Det er også mye snakk om el-båt på Mjøsa – heller ikke lagt i budsjett. Ny Tretten bru vil koste minimum 300 millioner, som heller ikke er budsjettert i administrasjonens forslag – men som vi fortsatt er usikre på om Staten vil betale.

Høyre har i sitt forslag holdt seg fullstendig på samme linje i forhold til vedtatte handlingsregler for budsjettarbeidet som det administrasjonen har foreslått. Vi har prioritert innenfor denne rammen og ikke falt for fristelsen til å verken låne mer eller bruke opp det i forveien alt, alt for lille disposisjonsfond som vi sårt vil trenge fremover. Det har virkelig ikke vært enkelt, men vi mener ikke fylkespolitikerne i Innlandet har annet valg dersom man vil føre en ansvarlig økonomisk politikk!

Kommunelovens §14-4 sier at «Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige». Ap, SV, MDG, V, KrF og PP sitt forslag er ikke realistisk. De har valgt å tilsidesette de spilleregler vi var enige om før vi begynte – skuffende, for ikke å si respektløst overfor andre partier som følger reglene, overfor administrasjonens arbeid. Men aller mest overfor de som kommer etter oss.

For hvem får regningen? Barna våre!