Etter mange års arbeid ser nå planene for ny Kiwi-butikk på Bakke i Kapp ut til å ende slik Kiwi-kjøpmann Svein Håvard Linnerud og Østre Toten kommune ønsker.

Der Fylkesmannen i Oppland sa nei til butikk på den aktuelle tomta ved første gangs høring av kommuneplanens arealdel, sier Fylkesmannen i Innlandet ja ved andre gangs høring.

Høringsfristen er i dag, og Fylkesmannen avga sitt høringssvar på morgenkvisten. Den aktuelle tomta i Kapp sentrum, Bakke, er i dag dyrket mark. Derav de langvarige stridighetene om å kunne ta den i bruk til utbyggingsformål, og derfor setter også Fylkesmannen i Innlandet – i likhet med Oppland fylkeskommune – krav om høy utnyttelse av tomta.

Boliger vi tillegg

Høy utnyttelse av tomta vil sannsynligvis innebære at det blir en boligdel i tilknytning til prosjektet.

«Dersom det blir stilt krav om høy arealutnytting både i form av flere etasjer på bygning med dagligvareforretning og arealeffektiv parkeringsløsning, kan Fylkesmannen akseptere at det legges til rette for dagligvareforretning innenfor området», heter det i høringsuttalelsen.

Fylkesmannen i Innlandet opprettholder Fylkesmannen i Opplands innsigelse mot etablering av et nytt boligområde i Nordlia, nedenfor Fylkesveg 33 vred Annexstad.

Nei i Nordlia

«Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke lagt fram begrunnelser som tilsier at det er nødvendig å opprette et nytt boligområde på Nordlia i strid med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og nasjonal jordvernstrategi. Vi opprettholder derfor innsigelsen til området», heter det i høringssvaret.

Etter lang tids arbeid og to runder med offentlig høring går det nå mot sluttbehandling av kommuneplanens arealdel i de folkevalgte organer i Østre Toten. Sluttbehandling av planen er planlagt i kommunestyret før sommeren.