Fylkesmannen med innsigelse til utbyggingen på Hovdetoppen

Hovdetoppen.

Hovdetoppen. Foto:

Områdereguleringsplanen for Hovdetoppen i Gjøvik har vært på høring, Fylkesmannen mener det må gjøres mer for å sikre at det blir etablert gode bomiljøer i området.

DEL

På sin egen side skriver Fylkesmannen at han mener det er utfordrende at planen som foreligger ikke krever detaljregulering av boligområdene, fordi plassering og valg av boligtype har stor betydning for hvordan gode bomiljøer kan utvikles.

Slik planen fremstår nå, vil løsninger for boligbebyggelse kunne avgjøres ved rammesøknad uten noen form for høring, skriver Fylkesmannen. Hans oppfatning er at i en så stor planlagt utbygging må til en mer detaljert og fastsatt planlegging enn det som er vist.

Fylkesmannen har derfor, slik planen foreligger nå, innsigelse til areal avsatt til boligbebyggelse på Hovdetoppen. Innsigelsene er begrunnet i manglende ivaretakelse av samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unges interesser og støy.

Fylkesmannen mener:

- Risiko og sårbarhets-analysen mangler vurdering av overvann, samt brann- og redningsberedskap med eventuelle risikoreduserende tiltak, som følges opp i plankart og planbestemmelser.

- Det er uheldig å tillate nye boenheter i gul støysone uten at reell støybelastning for bebyggelse er utredet og tilstrekkelige avbøtende tiltak er fastsatt i planbestemmelsene.

- Aktiv medvirkning fra barn og unge ved planlagt ny boligbebyggelse blir mangelfull. Nærlekeplasser er ikke arealfestet i plankart. Planen sikrer heller ikke trafikksikkerhet for barn og unge internt i de nye boligfeltene.

Artikkeltags