Etter å ha lest innlegget til Tom Svellet fra Østre Toten Arbeiderparti må jeg følge opp og minne Svellet om litt historie. Fv33 eies og drives av Innlandet fylkeskommune. Viken eier de siste cirka 30 kilometer mot Minnesund.
Innlandet fylke eier nesten 7000 km vei. Arbeiderpartiet har siden 1945 hatt fylkesordføreren i Oppland bortsett fra 1999 - 2003.
Vi har nå et etterslep på vedlikeholdet av disse veiene på 3 - 5 milliarder kroner.
I budsjettet for 2014 bevilget daværende regjering 500 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier. De fjernet også belønningsordningen der fylker fikk låne penger til veier rentefritt. I den tiden FrP satt i regjering ble det årlig bevilget 1,5 - 2 milliarder til fylkeskommunenes veier. Det var jo selvfølgelig også alt for lite. Vi forsøkte å gjeninnføre Belønningsordningen, men fikk ikke flertall for det.
Fv33 strekker seg som kjent fra E16 Bjørgo til E6 Minnesund. På hele strekningen er det mye tungtransport, men delen av lange og tunge biler økes betraktelig fra Gjøvik og Raufoss (via Fv246). Forbi Hoff kirke passerer cirka 7200 biler i døgnet. Etter Skreia blir trafikken halvert, men antall tungbiler øker.
Etter min mening må fylket lage en helhetlig plan for Fv33. Da kan det søkes om midler til utbygging av en Eksportvei. Rasmidler kan det da også søkes om. Denne planen må også Viken fylke enes om. Alternativet er å «selge» Fv33 tilbake til staten som riksvei. FrP har spilt veien inn til NTP.
Vegforum for fylkesveg 33 Akershus/Oppland ble etablert i 2014 for å komme raskere i mål med utbygging av den sørlige delen av Fv33. Forumet ble ledet av Lars Salvesen (KrF) Akershus og Anne Elisabeth Thoresen (A) fra Oppland er/var nestleder.
Kan dessverre ikke se at dette forumet har nådd målet med en raskere utbygging av Fv33.
I valgkampen var alle fylkeledere enige om at Fv33 er første prioritet. (MPG var noe uenige med seg selv)
Jeg ser vi er enige om at noe stort må skje med Fv33 og håper vi kan samarbeide om dette i fylkesting og utvalg for samferdsel. Det haster.