OPA Arne Næss " /> OPA Arne Næss " /> Gå til sidens hovedinnhold

Fusjon for å bli fremragende sammen

Artikkelen er over 6 år gammel

Fremragende forskning, et bedre og bredere utdanningstilbud og større slagkraft i en stadig sterkere nasjonal og internasjonal konkurranse.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er målet når fire gode utdannings- og forskningsinstitusjoner nå slår seg sammen. NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) har besluttet å fusjonere.

Hvorfor velger vi fusjon? Først og fremst fordi vi gjennom å slå oss sammen, vil styrke den faglige kvaliteten. Vi mener at en integrasjon av våre fagmiljøer på sikt vil gi bedre forskning, bedre utdanning og bedre samarbeid med nasjonalt og regionalt næringsliv om innovasjon og nyskaping. Kort sagt; fusjon vil gjøre oss enda bedre i stand til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag.

For dette handler om mer enn hva som tjener de fire fusjonspartnerne. Norske universiteter deltar i internasjonal konkurranse både om studenter og om forskningsmidler. Forskning skjer i økende grad på tvers av grensene, med økt mobilitet av både forskere og studenter. Nye læringsformer og særlig digital undervisning er i rivende utvikling, samtidig med en massiv økning i tilgjengelighet på nett. Spørsmålet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har stilt, er om dagens struktur i sektoren er tilpasset ambisjonene om at Norge skal blir en ledende kunnskapsnasjon. Vårt svar er gitt gjennom vedtakene om fusjon. Men ikke for enhver pris, eller med hvem som helst. Valg av fusjonspartnere er gjennomtenkt, og den faglige gevinsten kalkulert opp mot de organisasjonsmessige kostnadene som følger enhver fusjon.

NTNU og HiST er to utdanningsinstitusjoner i samme by, med fagmiljøer som i stor grad er innenfor felles samfunnsområder; i medisin/helsevitenskap, økonomi, lærer/lektorutdanning og teknologi. Én stor utdanningsinstitusjon vil forsterke Trondheims posisjon som landets beste studieby og gi drahjelp til arbeidet med å utvikle en helhetlig, sentrumsnær campus. «NTNU Gjøvik» og «NTNU Ålesund» vil på samme måte forsterke omdømmet til Gjøvik og Ålesund som attraktive studiebyer.

Innen medisin og helsevitenskap er fordelene åpenbare. Vi forventer som pasienter at profesjonene i helsetjenesten kjenner hverandres kompetanse for å sikre et godt og helhetlig helsetilbud. Ny organisering av utdanningen – medisinstudiet og profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU og flere anerkjente masterprogrammer innen helsevitenskap ved HiG, HiST og HiÅ - legger til rette for dette.

En sammenslåing av de økonomiske fagmiljøene på HiST og NTNU, vil gi en meget sterk nasjonal og internasjonal posisjon, med et særskilt fortrinn gjennom koblingen mellom økonomi og teknologiledelse. Tilsvarende kan økonomimiljøene i Ålesund og Gjøvik være med i kvalitetsløftet.

Lærerutdanningen skal bli femårig for alle trinn i skolen i nær framtid. Det er et stort potensial i en tettere integrasjon mellom lærerutdanningen på HiST og lektorutdanningen på NTNU. Sammen vil de sette standard for den nye lærerutdanningen i Norge.

Et stort samlet miljø for bachelorutdanning i teknologi, i nært samarbeid med master-/sivilingeniørutdanningen, vil løfte det faglige nivået på utdanningen og sette en faglig standard nasjonalt. Gode spissmiljøer, blant annet innen marin og maritim (Ålesund) og informasjonssikkerhet og bærekraftig produksjon (Gjøvik) gi faglig merverdi for teknologimiljøene på Gløshaugen. Samlet sett vil fusjonen styrke NTNUs nasjonale rolle som ledende teknologiuniversitet. Dagens utdanningstilbud med femårig sivilingeniørutdanning suppleres med bachelor i teknologi, slik det i dag gjøres ved de andre ledende teknologiuniversitetene i Norden og Europa.

Fusjonen gir også nye muligheter for nært samspill mellom utdanning og næringsliv. Høyskolene i Gjøvik og Ålesund har tett samarbeid med lokale næringsklynger som står sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Det gir gode muligheter også for forskningssamarbeid, og fusjonen er møtt med stor positiv interesse hos de ledende industribedriftene i Møre og Romsdal og på Raufoss/Gjøvik. Utbyggingen av Ocean Space Center i Trondheim vil forsterke samarbeidsmulighetene ytterligere.

For forskningen er målet å øke kvaliteten både i spiss og bredde. NTNUs nåværende ambisjon om å være internasjonalt fremragende vil stå fast også i det fusjonerte NTNU, og følges opp av en lang rekke tiltak som er iverksatt for å legge til rette for flere forskningsmiljøer i verdensklasse, under fellesbetegnelsen NTNU Toppforskning. Sterke disiplinfag og grunnforskningsmiljøer er en del av NTNUs identitet og skal fortsatt være det. Med fusjonen ser vi nye muligheter til å løfte fagområder som fram til nå har jobbet parallelt, gjennom samarbeid og gjensidig utvikling.

Vi undervurderer ikke kompleksiteten i den prosessen vi nå har startet. Fire institusjoner skal bli til en. Det vil kreve god ledelse og gode prosesser - ikke minst gjennom medvirkning fra ansatte og studenter.

Utgangspunktet for fusjonen er imidlertid det aller beste: I motsetning til mange andre fusjoner, er den ikke styrt av behovet for kostnadsreduksjon eller omstrukturering. Vi gjør dette fordi vi ser store muligheter for faglig gevinst; til å utvikle et bedre studietilbud, skape bedre forskning, til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte. Sammen skal vi skape kunnskap for en bedre verden.


Gunnar Bovim, rektor NTNU,
Helge Klungland, rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Marianne Synnes, rektor Høgskolen i Ålesund
og Jørn Wroldsen, rektor Høgskolen i Gjøvik.

Kommentarer til denne saken