Fungerer SIs brukerutvalg etter hensikten?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Spørsmålet er aktuelt etter styremøte i Helse sør-øst RHF den 11. desember. Derfor anmodes styret i Sykehuset Innlandet HF om å foreta en analyse og evaluering på om brukerutvalgene fungerer etter forutsetningene.

De nettbaserte opptakene av styremøte i Helse sør-øst RHF, hadde en del problemer i form av at lyd og bilde tidvis ble «frosset». Men slik jeg oppfattet det – uttalte lederen for brukerutvalgene – at det var «full støtte» til forslaget til ny sykehusstruktur for Innlandet fylke, og at «brukerutvalgene fullt ut var blitt lyttet til og hensyntatt i forslaget».

Brukermedvirkning er i utgangspunktet lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven, samt i helse­foretaksloven.

Et søk på nettet viser at en brukerveiledning for Sykehuset Innlandet HF ikke er tilgjengelig. Men andre helseforetak har slike tilgjengelige. I disse framgår det blant annet vedrørende brukerutvalg;

Et forum som skal sørge for å gi tilbakemelding fra pasienter og pårørende og brukerorganisasjoner om erfaringer og opplevelser innenfor helseforetakets ansvarsområde og oppgaver, samt være et samarbeidsforum mellom helseforetak og brukerorganisasjoner

Hensikten er: Å sikre at helsetjenestene blir av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonsnedsettelse, og i samsvar pasient- og pårørenderettigheter

At det etableres et godt samarbeid mellom ulike brukerutvalg

I 2007 og den 28.08.2020, har Oppland Pensjonistforbund/ helseutvalget i Oppland Pensjonistforbund – som innehar høyfaglig kompetanse på helse- og eldrefaglig spørsmål – levert innsigelser på den sykehusmodellen som er foreslått.

Eldrerådet i Lillehammer kommune har fremmet en tilsvarende uttalelse.

Med den demografiutviklingen som Innlandet fylke opplever – må alderssammensetningen og eldres mobilitet tillegges vekt ved avgjørelse av ny sykehusstruktur. Ifølge SSB er vi snart flere eldre over 65 år enn unge mellom 0 og 19 år.

Leser man gjennom uttalelsene, og møtereferatene fra brukerutvalget på nettsiden til Sykehuset Innlandet HF, finner man ikke igjen innsigelsene fra Pensjonistforbundet/eldrerådet i Lillehammer. Dermed er det saklig grunn til å reise spørsmål om brukerutvalget fungerer etter hensikten jamfør lover, forskrifter og reglement?

Brukerutvalgets arbeid bærer preg av en uriktig arbeidsform – som om det er et beslutningsorgan, og ikke et rådgivende organ – som belyser ulike sider ved en sak. På denne måten er det kun flertallsvedtaket som kommer fram til beslutningstakerne.

Det normale når man sitter i et rådgivende organ, eller utvalg, med formål å gi råd til et besluttende organ – så kan en innstilling enten være enstemmig, eller alternativt at det leveres en delt innstilling (flertalls-/ mindretallsinnstilling). Dog slik at det er en balansert framstilling hva både flertallet og mindretallet har gitt uttrykk for.

Beslutningsorganet skal være kjent med hvilke standpunkter (hovedmomenter) som er kommet til uttrykk i rådet/ utvalget.

På denne bakgrunn er det grunn til å reise spørsmålet om brukerutvalget i Sykehuset Innlandet fungerer som forutsatt, og med anbefaling om at det foretas en evaluering.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken