Nordrelendingene har nylig tatt et viktig valg. Resultatet markerer en forsiktig venstrevridning siden 2015. Det er imidlertid opp til politikerne om velgernes signaler skal hensyntas. Valgene som det nye kommunestyret selv skal ta fremover, kan komme til å bety mye for nordrelendingen.

La oss sette Nordre Lands utviklingspotensial i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kommunens administrasjons-, handels- og skolefunksjoner, kan også omtales som sentralstedsfunksjoner. Disse omfatter blant annet administrativ og politisk ledelse sammen med brukertjenester som skole, helsevesen, fritids- og kulturtilbud, kommunal infrastruktur samt tilrettelegging for næringsliv. Hvordan lokalpolitikerne forholder seg til disse sentralstedsfunksjonene, har direkte innvirkning på oppvekst- og levevilkårene. Videre påvirker det hvordan man oppfatter Nordre Land som lokalsamfunn og bostedskommune.

Nordre Land har med de riktige valgene et stort utviklingspotensial både på kort og lang sikt. Fordelaktig geografisk plassering i Jotunheimens forgård, med umiddelbar nærhet til Norges fjerde største innsjø, Randsfjorden, og tilgang til et variert næringsliv med detalj- og storvarehandel, er noen av kvalitetene som kommunen kan utnytte. Vi må heller ikke glemme det gode forebyggende ungdomsarbeidet som er lagt ned, særlig med tanke på Parken ungdomsklubb, kulturenhetens fyrtårn. I tillegg har kommunesenteret Dokka hatt en spennende utvikling; som stoppested langs Bergenske Kongevei på 1600-tallet, stasjonsby på tidlig 1900-tall og ikke minst som Norges første landsby i 2009. Her har vi rikelig med stedskvaliteter i form av naturressurser, arbeidsplasser, kulturliv og historiske milepæler, som man gjerne kan bygge videre på.

Det handler om å bygge en helhet som er større enn summen av dens deler! Vårt nye kommunestyre bør utnytte potensialet og kvalitetene som allerede finnes, og ikke undervurdere faktorer som gjør Nordre Land til en kommune å være glad i. Enten det gjelder administrativ og politisk ledelse (les menneskelige ressurser) eller brukertjenester.

I det videre trekker jeg frem Parken ungdomsklubb som et konkret eksempel på valgets kval og på hvordan helheten kan bli større enn summen av dens deler. Ungdomsklubben er ikke en lovpålagt tjeneste, men ifølge egne undersøkelser, omtales oppstarten i 1980 som det viktigste vedtaket et kommunestyre i Nordre Land noensinne har fattet – selv om det har kostet. Psykologen Abraham Maslow var den første til å omtale hygiene- og motivasjonsfaktorer hos mennesker. Faglig sett kan Parken ses på både som en hygienefaktor og en motivasjonsfaktor. Som hygienefaktor bidrar Parken til å opprettholde en nøytral tilstand i Nordre Land, gjennom å skape en rimelig tilfredshet blant innbyggerne, men ved reduksjon av tjenesten, skapes en misnøye med sterkere virkning enn den nøytrale tilfredsheten. Som motivasjonsfaktor skaper Parken ekstra trivsel hos innbyggerne, gjennom å være et unikt tilbud for målgruppen på 13–19 år.

Tilfredsheten og trivselen springer ut av en anerkjennelse fra ungdommene selv og fra deres familier, som setter stor pris på tjenesten. Vi kan også si at hygienefaktorer er noe kommunens innbyggere normalt forventer at er til stede og som savnes ved ikke å være der, mens motivasjonsfaktorer er noe man normalt ikke forventer at er til stede, men som skaper mer attraktivitet ved å være der.

Parken ungdomsklubb er ikke bare en unik ressurs, en unikitet, men også en stedskvalitet som utvilsomt styrker den helhetlige attraktiviteten til Nordre Land. Dersom man har et reelt mål om å bremse befolkningsnedgangen, enten ved å beholde eksisterende innbyggere eller tiltrekke seg nye, bør denne tjenesten videreutvikles, slik at den kan fortsette å skape verdi og merverdi. Det betyr ikke at man ukritisk skal øke budsjettene innenfor kultur generelt og for Parken spesielt, men her er det forskjell på negativ og positiv motstand. Der negativ motstand har til hensikt å motarbeide Parkens interesser og målsetting, skal den positive motstanden styrke bevisstheten rundt ressursbruken, og sikre at den underbygger Parkens eksistensgrunnlag og lokalsamfunnsansvar.

Tjenesten genererer en ekstra tiltrekningskraft som gjør Nordre Land mer attraktivt som bosted. Kombinert med en balansert satsing på blant annet skole, helsevesen og næringsliv, styrkes sannsynligheten for at eldre ungdom og yrkesaktive fra Nordre Land beholder sitt bosted her eller vender tilbake hvis de har flyttet ut. I begge tilfeller med den hensikt å etablere et familie- og yrkesliv. I kommunens plandokumenter trekkes dette frem som en utfordring i forbindelse med befolkningsfremskrivingen. En måte å møte denne utfordringen, kan være å prioritere oppvekst- og levevilkår med et særlig hensyn på næringsliv samt fritids- og kulturtilbud. Dette for å kunne øke den totale tiltrekningskraften, og slik gjøre det mulig å gå styrket inn i fremskrivingshorisonten.

Parken ungdomsklubb er en rimelig og mye benyttet tjeneste fordi den har et stort brukergrunnlag og derfor skaper stor etterspørsel. I løpet av de siste årene har inntil 200 ungdommer benyttet seg av tjenesten hver uke, mens det totale medlemstallet har ligget rundt 300. Grovt regnet er det 600 fornøyde foreldre/foresatte, og sammen med ungdommene har vi da rundt 900 fornøyde innbyggere, bare takket være Parken alene! Politikerne er blant de viktigste aktørene i Parkens tekniske omgivelser. Det er således sannsynlig at en nedprioritering fra deres side, vil skape misnøye samtidig som at den helhetlige attraktiviteten til kommunen kan komme til å gå ned. Det er i sannhet valgets kval om en unik, men relativt kostbar ressurs som Parken, skal videreføres på en skikkelig måte eller ikke.

Vårt nye kommunestyre har en plikt overfor lokalsamfunnet til å ivareta den tilliten som de har blitt tildelt, blant annet ved å forvalte kommunens unike ressurser på en hensiktsmessig måte, som også er noenlunde i tråd med velgernes signaler. Nordre Land har mange kvaliteter som allerede gleder innbyggere i alle aldre, så det er forståelig at det kan være vanskelig å prioritere hva man skal satse mest på til enhver tid. Kommunestyret bør derfor se på verdien og merverdien av hver enkelt del – hver enkelt faktor som gjør Nordre Land til en kommune å være glad i. Vektingen av de ulike faktorene er avgjørende for fremtiden i Nordre Land. Hva skader omdømmet og utviklingsgrunnlaget? Og hva gagner det? Kommunestyre, still spørsmålene og ta deres valg med omhu!

Innlegget er forkortet, Red. anm.