I kommunestyremøtet på onsdag avgjøres framtida for de eldre i Østre Toten kommune. Som pårørende er jeg rystet og dypt sjokkert over de nye opplysningene som kommer fra administrasjonen vedrørende nye planer for Fjellvoll. Planene vil i realiteten føre til en avvikling av mange heldøgnsplasser i kommunen. I denne saken er det mye som skurrer. Vi pårørende føler oss lurt og ført bak lyset. De ansatte har sett at arbeidsplassen blir rasert og mange har derfor sluttet. Beboere har sagt at de føler seg som en byrde for kommunen. Dette er uverdig.

Før jul ble det vedtatt at det ikke ville bli noen endring på Fjellvoll før kommunestyret ble forelagt en kartlegging av omsorgsbehovet. En kartlegging startet opp og vi pårørende var med på tildelingsmøtene. Februar kom og vi lyttet spent på det avgjørende kommunestyremøtet. Men der gikk endringsforslaget gjennom med 15 mot 14 stemmer, uten at kartleggingen ble forelagt kommunestyrerepresentantene! Vi satt sjokkert tilbake og forstod at hele saken var avgjort på forhånd. Fjellvollsaken fikk tilsynelatende en brå slutt. Kommuneadministrasjonen og ordfører var veldig tilfreds med vedtaket og sa at de nå fikk ro på Fjellvoll, tid til omstilling og at det ble «normal drift der et år til» (sitat OA).

Sannheten er at dette vedtaket umiddelbart fikk store konsekvenser for beboerne, pårørende og ikke minst de ansatte som var igjen på Fjellvoll. Det var forutsigbart at mange ansatte ville slutte dette året siden usikkerheten om videre jobb ble så stor, og til nå har 13 ansatte sagt opp stillingene sine. Det er derfor rimelig frekt av kommunalsjefen å si at det er en av hovedårsakene til at driften må tas ned allerede nå.

En annen årsak skal være at det er redusert etterspørsel etter plasser på Fjellvoll. Ja, det er forståelig at pårørende ikke tør å søke sine inn på Fjellvoll på bakgrunn av usikkerheten rundt Fjellvolls framtid! Det hører også med til historien at det er mange som ønsker institusjonsplass, men som har fått søknadene avvist av Tildelingskontoret. Da er det helt uforståelig at det ikke er etterspørsel etter heldøgnsplasser, slik kommunalsjefen hevder.

Hele situasjonen er absurd. Det er rett og slett opprørende å snakke med de gamle på Fjellvoll og høre hvor bekymret og redde de er, de kjenner på stor utrygghet for framtida.
Dere politikere sier at dere vil ha verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Det er eldrePOLITIKK og ikke eldreOMSORG i Østre Toten kommune. Har dere samvittighet til å legge ned Fjellvoll? Skjebnen til de gamle ligger i deres hender.

Vær snill og vis eldreomsorg i praksis, la de gamle få bo på Fjellvoll og sørg for at det blir forsvarlig bemanning der. Jeg har snakket med tidligere ansatte som sier at de vil søke seg tilbake hvis Fjellvoll blir en trygg arbeidsplass. Det må være mulig å finne penger til en forsvarlig eldreomsorg i kommunen.

Gjennom hele valgkampen har Vedum lovet at hvis de kommer i regjering, skal de øke de statlige overføringene slik at kommunene får bedre økonomi til å løse utfordringene i helse/omsorg og skole. Her har Senterpartiet en mulighet til å vise at dette er mer enn bare valgløfter.

Fortvilet bønn fra en pårørende.