Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt fullverdig psykiatrisk sykehus på Reinsvoll

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det krise i psykisk helsevern, ikke bare i Innlandet men i hele Norge. Overbelegget vokser på lukkede psykiatriske poster, vold og trusler mot ansatte og medpasienter øker i omfang. Det siste kan sees i sammenheng med høy overbeleggsprosent, som igjen skyldes nedskaleringen innen psykisk helsevern og manglende døgntilbud i sykehus.

Med dette vil også behandlingstilbudet bli dårligere, og med en begrenset tilgang til tverrfaglige behandlingstilbud. Kortere sykehusopphold vil utløse mer bruk av tvang. Antall selvmord vil øke, både innenfor og utenfor institusjon. Dette står i stor kontrast til nåværende regjerings nullvisjon for selvmord.

Vold og drap begått av svært alvorlige syke psykiatriske pasienter vil øke i omfang. Dette er konsekvenser samfunnet må ta på alvor!

For ansatte vil dette på sikt synliggjøre seg i økt slitasje, og med dette økt sykefravær. Presset vil bli større på den gjenstående ansattgruppen. Det vil bli mer rom for feil behandling, og vold og trusler mot ansatte vil øke. Gode fagmiljøer og fagkompetanse står i fare for å bli redusert.

Dette er, og vil bli hverdagen for mange pasienter og ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern nå og i fremtiden.

Uttalelser fra helseminister Bent Høie er at integrering av psykiatriske poster og vanlig somatikk i sykehus er best og refererer til Kalnes i Østfold og Ahus i Oslo. Dette mener vi er direkte usant.

På Reinsvoll er det 24/7 legedekning. 15 minutter til akutten på Gjøvik sykehus. De har, og har hatt et godt samarbeid med SIG og SIL ved spørsmål om øyeblikkelig hjelp, rådgivning eller planlagt hjelp.

HSØ snakker om en liten gruppe alvorlige syke med klassisk sinnssykdom (psykose), og særlig hos pasientene med et rusproblem er dødeligheten høy, de har et 10-20 år kortere liv enn gjennomsnittet av befolkningen. Men denne gruppen pasienter får ikke lenger langtidsopphold der en kan jobbe med livsstil, røykeavvenning, trening og turglede.

Disse plassene er rasjonalisert vekk av SIHF og HSØ. Kommunene har overtatt denne oppgaven. Det er begrenset hva man får til, og kravet er KUN forsvarlig helsehjelp og omsorg.

Siden 2013 har psykisk helsevern i Innlandet redusert sengeplasser med 60 senger.

170 plasser i sykehusbasert psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling er tenkt etter den nye sykehusmodellen, mot omtrentlig 280 i dag.

Vi ser allerede utfordringene med reduksjoner i døgnplasser. Overbelegg, ventelister og terskelen for å kvalifisere for en av disse døgnplassene har blitt mye høyere.

De syke har blitt merkbart sykere før de kommer inn under behandling. Dermed trenger de også mer tid inne i avdeling før en ser en bedring. Vold og trusler mot ansatte og medpasienter er et økende problem, fordi de syke er sykere enn tidligere.

Pasientene skal nå få sin behandling i sine hjemkommuner, og bo i sine egne hjem. Dette kan ikke sees gjennomførbart for alle pasientgrupper.

Dette vil kreve mye av kommunene i en allerede presset kommunal helsetjeneste. Man ser nå tydelig at nedskjæringene i psykisk helsevern har gått alt for fort frem, uten å sikre øremerkede midler til kommunene og ikke minst til å bygge opp kompetanse ute i kommunene. Å bygge opp gode faglige miljøer fra start, tar mange år.

Ansatte og tillitsvalgte ved Kalnes, sykehuset som har somatikk og psykiatri under samme tak, har kommet med bedrøvelige tilbakemeldinger. De ansatte er frustrert over den daglige kampen om kapasitet. Det er bygget for lite til tross for bygge kostnader på over 6 milliarder kroner. Belegget på somatikk og psykiatri er på over 100 prosent. De ansatte i psykiatrien opplever arbeidssituasjonen som krevende, og mange slutter på grunn av dette. Fagkompetanse og fagmiljø går tapt.

Ifølge tillitsvalgt i Fagforbundet Kalnes, Rene Utgaard, kommer pasientene lett tilbake på grunn av for tidlig utskrivelse, som kan sees i sammenheng med kapasitetsproblemer. Han mener løsningen er å reversere nedskjæringene i psykisk helsevern. Vi har halvert sengekapasiteten, men liggetiden har ikke gått ned. Tilbudet er kraftig redusert.

Det vi nå er vitne til er et ledd i en privatiseringsprosess fra den sittende regjering. Årsmøtet til LO i Vestoppland kan ikke la dette passere uten å ta til motmæle.

Det er vår moralske plikt å kjempe for et av de, eller det beste, psykiatriske sykehuset i Norge. Etter Sivilombudsmannens rapport er SI Reinsvoll et eksempel til etterfølgelse for andre psykiatriske avdelinger i Norge.

For Innlandet er det svært viktig å inneha et fullverdig psykiatrisk sykehus. Bevar SI Reinsvoll i fremtiden!

Vedtatt på årsmøtet i LO i Vestoppland, november 2020.

Kommentarer til denne saken