Forsvarskommisjonen leverte onsdag sitt forslag til hvordan de mener det norske forsvaret bør utvikles og forsterkes. I sin hovedanbefaling sier at det bør komme et generelt og helhetlig løft av norsk forsvarsevne. Kommisjonen mener dette er viktig for å øke volum, effekt og dybde i alle operative miljøer og støtteavdelinger, og med nødvendig bemanning og logistikk.

Jeg kunne ikke vært mer enig! Gjennom min jobb i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, som jeg har permisjon fra, har jeg også fått innsyn i mange utfordringer som vårt forsvar står i. Men det er ingen tvil om at vi trenger et samlet løft for vår forsvarsevne og beredskap. Forsvarskommisjonen konkluderer med at Forsvaret må bli større enn i dag. Årsaken til dette er at vi ved en krise og krig ikke kan stille til disposisjon antall soldater som må mobiliseres.

Forsvarskommisjonen skriver følgende: «Tallet på soldater må økes i alle grener og avdelinger, både gjennom flere fast ansatte, økt innkalling av vernepliktige og økt bruk av reservister. Dette krever i sin tur mer materiell, mer infrastruktur, mer logistikk og økt satsing på rekruttering og personalpolitikk. Som et realistisk mål på et større forsvar, anbefaler kommisjonen at personellvolumet økes med om lag 20 prosent innen relativt kort tid. Det omfatter både offiserer og spesialister, og økt bruk av sivilt ansatte og reservister må vektlegges.»

Jeg mener Forsvarskommisjonens arbeid åpner for muligheter for oss i Gjøvik og Gjøvikregionen. På bakgrunn av de anbefalingene Forsvarskommisjonen kommer med, vil jeg foreslå at vi umiddelbart går i gang med arbeidet med å se på hva slags muligheter dette gir. Jeg vil derfor fremme forslag overfor regionstyret i Gjøvikregionen følgende: Gjøvik/Gjøvikregionen vil utrede å etablere en ny forsvarsenhet for å styrke Forsvaret i tråd med anbefalingene fra Forsvarskommisjonen.

Bakgrunnen for dette er at vi i dag har militærleire på Jørstadmoen, Lillehammer, Terningmoen, Elverum og på Rena i Åmot kommune. I og med at vi også har landets ammunisjonsleverandør i vår region, bør vi gjøre vårt for å bli forsvarsregion nummer 1 i Norge. Nammo har alle muligheter på ammunisjonssiden, og vil helt sikkert gripe disse. Men også den virksomheten kan gi grobunn for nye næringer og arbeidsplasser om vi gjør tingene riktig.

Jeg mener vi derfor må gå i gang med å utrede mulige lokasjoner for etablering av ulike forsvarsenheter i vår region. Enten det er snakk om en ny militærleir eller annen virksomhet i forsvarsregi, må vi være klare når beslutningen skal tas.

Forsvarskommisjonen skriver også om at forsvarssektoren må bli bedre i teknologutnyttelse og industrisamarbeid;

«Forsvarssektoren må i større grad innrette organisasjon, utdanning, kapasitet og kultur for systematisk innovasjon og bruk av ny teknologi. Det bør også vurderes hvordan man på tvers av tradisjonelle sektorgrenser kan få til en felles, koordinert innsats for teknologiutvikling, strategisk planlegging og gjennomføring. Slik kan kunnskapsmiljøer og tjenester trekke veksler på den spisseste teknologikunnskapen norsk og internasjonal industri og næringsliv har å tilby. Det må legges til rette for utviklingsprosjekter som ikke handler om plattformer og forsvarsgrener, men om effekt og integrerte nettverk av sensorer og våpensystemer. Kommisjonen anbefaler at Forsvarets evne til å forstå, eksperimentere med og inkorporere ny teknologi økes.»

Også her har Gjøvikregionen og Innlandet fortrinn som vi i langt større grad kan bruke for å styrke vårt framtidige forsvar. Derfor vil jeg også fremme et annet forslag. Jeg ønsker vi i Gjøvik kommune og Gjøvikregionen skal gå i gang med en utredning om Forsvarets program for kunstig intelligens og system for innsamling og utnyttelse av data i sektoren, slik Forsvarskommisjonen anbefaler, skal legges til Gjøvikregionen.

Dette må skje i et tett samarbeid med blant andre Forvarets cyberforsvar på Lillehammer, NTNU på Gjøvik og andre sivile og militære kunnskapsmiljøer i vår region. Vi har ingen tid å miste, verken på vegne av Gjøvikregionen eller vår framtidige forsvarsevne.