Kommunestyret i Vestre Toten har vedtatt å bosette 19 flyktninger i 2019 mot FrPs stemmer. Dette er i tråd med IMDIs ønske. Ifølge rådmannen er det kapasitet i flyktningmottaket, ledige boliger og jobbmuligheter. Vi i Vestre Toten FrP er uenige i dette.

Vestre Toten kommune har siden 2007 bosatt 305 flyktninger. Toppårene 2014 til 2017 ble det bosatt til sammen 138 flyktninger. Disse er foreløpig innenfor de fem årene der det følger med statlige midler.

Vi er urolige for hvilke konsekvenser dette vil få for kommuneøkonomien fra 2020. Det vi vet er at barnevernskostnadene i Vestre Toten har økt fra 8 til 52 millioner på få år. Vi vet også at 23 prosent (1 av 4) som er i introduksjonsprogrammet mottar tilleggsytelser fra NAV fordi kostnadene er høyere enn det statlige tilskuddet.

Vi har etterlyst tallgrunnlag, men dette er det stor motstand mot. I 2016 vedtok kommunestyret en plan for integrering i Vestre Toten kommune. Denne ble revidert i mai 2018 og planen har følgende mål:

  • Vestre Toten kommune skal tilby gode tjenester for alle kommunens innbyggere.
  • Integreringsarbeidet skal føre til at flyktninger og andre innvandrere kommer raskt i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige

Det vi vil ha svar på er:

  • Hvor mange av de 305 er fortsatt bosatt i Vestre Toten?
  • Hvor mange har gjennomført integreringsprogrammet?
  • Hvor gode er norskkunnskapene?
  • Hvor mange er selvforsørget enten med jobb eller statlig trygd?
  • Hvor mange av dem som er i introduksjonsprogrammet mottar sosialhjelp i tillegg til det statlige bidraget?
  • Hvilke kostnader har bosettingen på ulike sektorer? Herunder økte helsekostnader og tilrettelagte tjenester.
  • Hvor mye av den enorme økningen i barnevernsutgifter skyldes bosatte flyktninger? Barnevernsutgiftene har økt fra 8 til 52 millioner kroner. (Totale inntekter fra eiendomsskatt er 45 millioner)

Vi i Vestre Toten FrP vil ha en forsvarlig flyktningpolitikk. Da må vi være sikre på at dette ikke blir en belastning verken for kommunen, innbyggerne eller flyktningene selv. Dersom bosetting av flyktninger fører til store kutt i eldreomsorg, skole, kultur og fritid eller andre kommunale tjenester som følge av store kostnader tilknyttet flyktninger, er vi på feil kurs.

At det er kapasitet i flyktningmottaket betyr ikke at kommunen har kapasitet. Flyktningmottaket har, så langt vi vet, samme bemanning som toppårene 2014 til 2017. Takket være FrP i regjering er nå flyktningstrømmen til Norge redusert til maks 3000 per år. Det skal tilsi et langt lavere behov for bosetting og reduksjon av bemanning i flyktningmottaket. At det er ledige boliger, er ifølge vår mann i boligstiftelsen, uriktig. De har ingen ledige boliger. Da må enten leieavtaler sies opp eller kommunen må ut i markedet og leie, kjøpe eller bygge boliger. Da blir kommunen prisdriver i markedet. Noe som gjør det ekstra vanskelig for førstegangsetablerere og de med lave inntekter å komme seg inn på boligmarkedet. At det er gode jobbmuligheter stiller vi oss undrende til uten at vi kan dokumentere dette. Det ble opplyst i kommunestyret av rådmannen at kun 4 prosent av alle flyktninger bosatt siste fem år er i arbeid.

Vi i Vestre Toten FrP vil ha svar. Vi vil ha på plass et flyktningbarometer. Vi sa nei til bosetting av flyktninger i 2019 og vi kommer til å fortsette å si nei inntil vi har en forsvarlig flyktningpolitikk i Vestre Toten. Er du som innbygger enig med oss i dette må du stemme FrP ved høstens valg. Vi er det eneste partiet som tar dette på alvor.