Gå til sidens hovedinnhold

Forbereder Østre Toten på det som vil komme – starter i omsorg og barnehage

– Jeg håper vi unngår overtallighet blant ansatte, men jeg kan ikke garantere det.

For abonnenter

Det sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten.

Onsdag kveld la han for første gang fram forslag til årsbudsjett og økonomiplan etter at han kom til Østre Toten i august. Han har gjort tilsvarende 17. ganger tidligere, som rådmann i Kragerø og deretter Skien kommuner.

I budsjettpresentasjonen for et samlet politisk miljø på Bygdestua la han trykk på at Østre Toten som resten av Kommune-Norge står overfor store omstillinger. Denne har for så vidt allerede begynt, men «må» fortsette i årene framover.

Legger om på Fjellvoll

Østre Toten kommune vil ha mindre penger å rutte med i årene som kommer. Netto driftsrammer faller fra årets 866,5 millioner kroner til 847 millioner kroner neste år og 812,5 millioner kroner i 2024.

Hovedgrepet neste år er å legge om driften ved Fjellvoll bo- og servicesenter i Kolbu fra stedlig bemanning til omsorgsboliger med hjemmetjenester. Det er 28 årsverk på Fjellvoll i dag. Mer enn 10 av dem skal bort neste år.

– Alle beboerne på Fjellvoll bor i egen omsorgsbolig. Endringen blir at vi går vekk fra stedlig bemanning, med unntak av på natt, og erstatter med hjemmebaserte tjenester, sier han om forslaget.

Les også

Mads (83) flyttet inn på Labo: – Gubban, noe så flott og fint

Ledig kapasitet

– Samtidig må vi se på tildeling og kriterier. Alle med behov for tjenester skal få det på riktig nivå i omsorgstrappa. Vi har ledig kapasitet på institusjonsplasser på Labo. Det foreslåtte opplegget følger det som er beskrevet i strategidokumentet «Velferd 2040», som kommunestyret tidligere har vedtatt, sier Stensrud.

Les også

Nye boligplaner på Lena – vil utnytte nærheten til Labo

Samtidig er kommunedirektøren rede også for å følge opp det som er beskrevet for omsorgssektoren i strategidokumentet «Oppvekst 2040». Allerede neste år – på bakgrunn av færre barn – mener han tiden er inne for å se på barnehagestrukturen.

Flere eldre – færre barn

– Jeg peker ikke på noen bestemt barnehage eller avdeling nå, annet enn at barnehagestrukturen må tilpasses behovet, sier han.

Også skolestruktur vil bli en sak i Østre Toten, men ikke riktig enda. Først skal kommunen følge linjene i «Oppvekst 2040». Det vil si at innhold og fasong på oppveksttjenestene i kommunen skal bestemmes først, og så være grunnlaget for diskusjonen om struktur.

Les også

Østre Toten ventet lenge på Anne Grethe (44). Da hun var på plass kom koronaen

Det er kombinasjonen av den demografiske utviklingen og utsiktene til lavere økonomiske rammer som ligger til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for de neste årene.

– Dersom SSBs prognose for befolkningsutviklingen slår til, vil ressursbehovene i omsorgstjenestene øke med 90 millioner kroner i årene som kommer. Innenfor oppvekst er det motsatt utvikling, sier han.

Nedtak av stillinger

Vi skal igjennom nedtak av et betydelig antall stillinger de kommende årene. Jeg har allerede startet dialogen med de ansattes tillitsvalgte om dette. Mange av kommunens 1400 ansatte (fordelt på cirka 990 årsverk) må være forberedt på omplassering. Kanskje også overtallighet, selv om jeg i det lengste håper å unngå det, sier kommunedirektøren.

Han kunne foreslått å øke eiendomsskatten til maksimale fire promille, og ta inn igjen eiendomsbeskatning av næringseiendom, og på den måten fått ti millioner kroner mer å rutte med. Dét har han ikke gjort, men Stensrud synliggjør «muligheten» i framlegget.

Les også

Budsjettet landet i Østre Toten: – Vi kan ikke bruke mer penger enn vi har

Omfordeling

Han har også tatt utgangspunkt i «tilstandsmålinger» som Kommunal Rapports Kommunebarometeret, NHOs Kommune-NM og sammenlikningsmulighetene med andre kommuner som ligger i kommune-stat rapporteringen (Kostra).

– Vi ser at vi bruker mer penger på grunnskole og barnevern enn sammenliknbare kommuner og gjennomsnittet av kommuner i Oppland. Tilsvarende bruker vi mindre på pleie og omsorg. samtidig ser vi at vi skårer høyt innenfor pleie og omsorg, og betydelig lavere for grunnskole. I årene som kommer tilsier den demografiske utviklingen at vi må vri ressursbruken, og samtidig gjøre ting på andre måter enn i dag, sier kommunedirektøren.

Det er nå de folkevalgte i kommunen som «overtar» budsjettet. Formannskapet skal avlevere sitt endelige budsjettforslag 25. november. Etter påfølgende offentlig høring skjer sluttbehandlingen i kommunestyret 9. desember.

Les også

Østre Toten: Ga bud om det som vil komme

«Alle» må kutte

Her er noen andre hovedpunkter fra budsjettframlegget hans:

* Alle enheter unntatt Labo helse- og omsorgssenter må kutte i aktiviteten neste år.

* Det settes spørsmålstegn ved om kommunen har råd til å beholde sosialfaglig personell i grunnskolen. Oppfyllelse av lærernormen har førsteprioritet.

* Det budsjetteres med at staten vil ta hele korona-regninga. Det vil si fullt ut kompensere for kommunens utgifter og tapte inntekter forårsaket av pandemisituasjonen.

* FNs bærekraftsmål skal være førende for all planlegging, og fullt ut gjennomført i Østre Toten innen 2030.

* Kommunale bensin- og dieselbiler skal skiftes ut til fordel for elbiler.

* Årets ekstraordinære støtte på 500.000 kroner til Østre Toten Idrettspark videreføres ikke.

* Det foreslås satt av egne ressurser til omstilling og innovasjon.

Les også

– Det er forsøkt dialog med Politikameratene

Politikameratene

* Kommunal finansiering av det forebyggende tiltaket «Politikameratene» opphører helt fra 2021.

* Skreia Renseanlegg er det eneste budsjetterte investeringsprosjektet, i tillegg til andre investeringer innen vann- og avløp. Kommunedirektøren innfører som praksis at ingen nye investeringer budsjetteres uten at de først er ferdig prosjektert og regulert.

* Ingen nye investeringer i Nordlia er som følge av punktet ovenfor tatt inn i budsjettforslaget. Men planene om utvikling i Nordlia vil bli fulgt opp med hensyn til utbyggingsavtaler og reguleringsplaner. Ny barnehage vil bli tatt inn når samarbeidsavtale mellom kommunen og privat grunneier er inngått, og det aktuelle området er regulert.

* Barnevernets skal vri innsatsen fra dyre omsorgsovertakelser og fosterhjemsplasseringer til tidlig innsats i familier og eksisterende hjem.

* Etter å ha brukt av sparepenger til drift i år, legges det opp å nå «handlingsregelen» om et netto driftsresultat på 1,75 prosent årlig innen 2024.

Les også

Det var vinter da søsknene fikk ja til 220 nye boliger ved Mjøsa – men det vil fortsatt gå mange år før første hus kan bygges

Les også

Det nye renseanlegget ved Mjøsa vil rense bedre og lukte mindre, men koste mer

Les også

Rådmannen: – Det nytter ikke å fortsette som før

Les også

Vil flytte demensavdelingen på Haugtun inn i «storstuggu» på Biri

Kommentarer til denne saken