Gå til sidens hovedinnhold

Før skoler og barnehager stenges, skal alt prøves

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Koronautbruddet i Hamar-regionen sendte hundrevis av elever i grunnskolen og videregående tilbake til hjemmeskole. Utbruddet var under kontroll innen en uke, og elevene kom raskt tilbake til en vanlig skolehverdag. Dette gir oss en verdifull mulighet til å lære – hendelsen er kun et forvarsel om hva vi kan vente utover høsten.

Folkehelseinstituttet er tydelig på at samfunnet vil bli utfordret når influensasesongen kommer i gang, samtidig som det forventes lokale utbrudd av covid-19. Pandemien vil trolig vare lenge, og det som startet som en unntakstilstand, vil etter hvert måtte bli en slags normaltilstand. Det er viktig at en langsiktig plan for å opprettholde en normal skolehverdag for elever og ansatte kommer på plass så fort som mulig. En felles plan med klare instrukser vil skape ro, forutsigbarhet og trygghet i opplæringen for barn, unge og ansatte.

Å ha åpne skoler og barnehager er vesentlig også for samfunnet, fordi det gjør det mulig for de foresatte å gå på jobb. Tiltak som settes inn for å sikre at barn og unge har åpne tilbud, bidrar derfor også til den nasjonale dugnaden mot spredning av covid-19.

Skolen er arbeidsplass for over 50.000 elever i Innlandet fra grunnskole til videregående og de utgjør derfor en betydelig gruppe med særskilte rettigheter og behov. Skoler har en avgjørende rolle for barn og unges omsorg, utvikling og læring. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og ungdom har rett til videregående opplæring. Både FNs barnekonvensjon, grunnloven og regelverket på opplæringsområdet anerkjenner skolens betydning skolen som arena for barns og unges læring, mestring og trivsel. For skolene står det doble samfunnsoppdraget rundt danning og utdanning sentralt. I skolen er danning og utdanning gjensidig avhengig av hverandre og innebærer at fagkunnskap settes inn i sammenhenger, sammen med andre elever. Skolene viste i vår at utdanningsoppdraget kan ivaretas med digital hjemmeskole, i hvert fall i en begrenset tidsperiode.

Samtidig er det ingen tvil om at danningsoppdraget ikke er like enkelt å gjennomføre over Teams. Overordnet del av Læreplanen sier at «Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i samspill med andre. Sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi.» Digital hjemmeskole har klare svakheter når det gjelder samarbeid og sosial læring, og å følge opp elevers psykososiale behov. På tross av en fantastisk innsats fra lærere, elever og foresatte er hjemmeskole en unormal situasjon. Nå ønsker elever, lærere og foresatte en normal opplæringssituasjon med mest mulig fysisk tilstedeværelse. Fysisk tilstedeværelse og direkte kommunikasjon er en helt sentral del av opplæringens natur, for danning og utdanning.

For at skoler og barnehager skal kunne planlegge langsiktig og holde tilbudet så normalt som mulig, har Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet laget trafikklysmodellen.

Modellen sier at alle tilgjengelige tiltak skal utforskes for å holde åpent, og nedstenging skal sitte langt inne. Til og med når trafikklyset er rødt oppfordrer veilederne til at skoler og barnehager holder åpent, men muligens med mindre grupper og noe redusert kapasitet. Dette peker på at terskelen for å stenge ned og gå over til hjemmeskole er veldig høy.

Kommunene bør prioritere tiltak og ressurser for å holde vanlig opplæringstilbud åpne. Å ha kontakt med voksne utenfor hjemmet er naturlig og viktig i barns liv, enten det er på fritidsaktiviteter eller i skolehverdagen. Flere offentlige instanser rapporterte i vår om alvorlige konsekvenser for barn og unge som ikke har jevnlig kontakt med voksne omsorgspersoner utenfor hjemmet. Da skolene stengte, opplevde flere elever at de ikke kunne få møte og snakke med en helsesjukepleier i skoletida, slik de normalt kan. Konsekvensene av å ikke få møte de voksne i skolen, varierer fra elev til elev, mellom ulike aldersgrupper, både faglig og psykososialt. Det er allikevel ingen tvil om at oppfølging foregår best ansikt til ansikt. Denne kontakten er med på å lage trygge rammer rundt barn og unge som kan oppleve pandemi-tiden som ekstra stressende og belastende. Fylkesmannen mener alle mulige tiltak skal undersøkes før skoler og barnehager stenges.

Å følge generelle regler for smittevern er helt sentralt for å ivareta liv og helse så lenge denne pandemien varer. Det er overordnet. Viktigheten av at opplæringstilbudet holdes så nær normalen som overhodet mulig kan ikke understrekes nok. Barn og unge har rett til opplæring og rett til trygghet. Skolene bør ha mulighet til å tilby begge deler, og Fylkesmannen støtter en tilnærming hvor barn og unges hverdag holdes mest mulig normal.

Kommentarer til denne saken