Siden de fleste fiskerne etter mjøsaørreten bor sør for Lillehammer, er det viktig å informere om hva som skjer i barnekammeret til Hunderørreten - i Lågen. Hunderørreten går tross alt for å være den tallrikeste og mest storvokst ørreten i Mjøsa.

Nå 15. mars var det igjen brå vannstandsfall i Gudbrandsdalslågen nedenfor tunnelutløpet til Hunderfossen kraftstasjon. Fra den store hølen Hølsauge og videre nedover i Fåberg. To ganger samme dag. Brått 1 meter «flo og fjære» med minutters mellomrom for ungfisk av Hunderørret og annet liv i elva. Synderen var Hunderfossen kraftstasjon. Statforvalterens (SF) miljøavdeling bagatelliserer konsekvenser for livet i elva påført 15. februar. Isgangen som kraftverket skapte ved vannslipp i regulert sone 4. februar, innrømmer imidlertid SF ikke var bra for gytefeltene.

Det 60 år gamle kraftverket i Hunderfossen mangler en vesentlig ting - omløpsventil. Det er, etter hva jeg har forstått, en mulighet til å sende vannet i turbinsjakta utenom turbinene og videre i tunnelen ned til utløpet i Hølsauge. Omløpsventil gir mulighet til både uforutsette og planlagte turbinstans uten, at det får konsekvenser for vannstanden i elva. Verken i regulert sone ned til tunnelutløpet i Hølsauge eller derfra og videre nedover i elva. Omløpsventil gir stabilitet i vannføringen i elva. En fordel for livet i elva.

4. februar var det en uforutsett stans i kraftverket. Da har de ikke annet valg enn å slippe vannet gjennom lukene og ut i den ca 4 km lange regulerte sona. Det ga isgang slik en bulldoser over det viktige gytefeltet rett ovenfor jernbanebrua. Nå 15. mars var en planlagt driftsstopp. Da hadde de på forhånd tappet ned bassenget ovenfor demningen. Nok til å stoppe turbinene noen minutter uten å slippe vann gjennom lukene og ut i regulert sone. Men da kom det ikke vann ut av tunnelutløpet og en fikk 1 m fall i vannstand nedenfor.

Hunderfossen kraftstasjons jojoing med vannstand i Lågen i 60 år må ha hatt konsekvenser for livet i elva. Forskere ved UiO har studert et omfattende materiale om Hunderørreten. Dens vekst, vandringer og gyting for mer enn 9000 ørret for en periode på over førti år. Ungfisken som lever i Lågen hadde 12 prosent lavere vekstrate på 2000-tallet enn på 1970-tallet. Det har skjedd noe med yngelens og ungfiskens oppvekstmiljø i Lågen etter kraftutbygging. Noe som har gitt dårligere vekst i elva. Det er nærliggende å tenke på kraftverkets tidvise brå vannstandsfall de siste 60 årene. Plutselige tørrlegginger som ikke bare har gitt stranding og død for yngel og ungfisk. Den må også hatt konsekvenser for alle de små organismene som er mat for yngel og ungfisk. Fiskere som har samlet på avisutklipp i flere tiår på hendelser i Lågen, kan dokumentere hvordan dette har pågått. Trolig har langt fra alle «flo og fjære»-hendelsen i elva kommet i lokalavisa.Ansvarlige og framsynte personer på 60-tallet skjønte, at det var behov settefisk. Takk og lov. Det har blitt en suksess. Men nå har altså SF tverrvendt på hælen av før-var-hensyn til Hunderørretens genetikk. Føre-var 50 år for seint. Det eneste realistiske og framsynte som kan kompensere for bortfall av settefisk, er en ny dam og kraftverk med miljødesign. Med omløpsventil, nye inntaksrist med 1,5 centimeter åpning til turbinene - mot 10 centimeter nå - og egen nedvandringskanal for fisken.

En må på beste måte unngå, at nedvandrende stor fisk og smolt går i turbinene. Først når en ny og moderne kraftstasjon står ferdig, kan en tenke på å trappe ned settefisken. Derfor må stamfisk tas inn til høsten og settefisken må opp å gå igjen. Settefisken er reserven som trengs til forestående tekniske inngrep i Lågen i Hunderørretens gyte-, yngel- og ungfiskområde. E6 firefelts brukrysning og nytt kraftverk.