For mange mangler bolig og det er manglende boligbygging i distriktene. Flere har stått fram med historier om at de ikke finner seg et sted å bo. Bankene kan gi lån basert på husets markedsverdi når det er ferdigstilt, men byggekostnadene kan være høyere enn markedsverdien etterpå. Den siste tida har materialer økt i pris med opptil 40 prosent. Så fort du setter nøkkelen i døra til et nybygd hus på bygda, faller markedsverdien dramatisk i forhold til hva det faktisk har kostet å bygge. Vi må ta grep.

Utfordringeneer godt beskrevet av det regjeringsutnevnte Distriktsdemografiutvalget, som i sin utredning «Det handler om Norge – Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene» påpeker viktigheten av et velfungerende boligmarked i distriktene: «Tilgang på egnede og varierte boliger har betydning for om folk etablerer seg og blir boende på et sted.»

Det samme utvalget slår også fast at Husbanken må ha en tydelig distriktspolitisk oppgave med å bidra til god tilgang på egnede boliger for unge og eldre. Den konkrete oppfordringen lyder: «Utvalget mener Kommunal- og moderniseringsdepartementet må klargjøre overfor Husbanken at de har en distriktspolitisk oppgave både knyttet til boligtilgangen generelt og boliger for eldre spesielt.»

Senterpartiet har foreslått en ny boliglånsordning i Husbanken som skal dekke dette mellomlegget som vanlige banker ikke kan eller vil ta. I forslaget beskriver vi en ordning som toppfinansierer lån til boligbygging i områder der anslått markedsverdi er lavere enn byggekostnadene. Vi mener også det må til en breiere satsing på distriktsretta ordninger både for å få bygd flere nybygg samt rehabilitert flere eldre boliger som ikke har god nok standard. Momsfritak på bygging i distrikta har også blitt spilt inn fra grasrota i Oppland, og blir nå fulgt opp som enda et mulig tiltak.

Dagens ordninger når ikke fram. Husbankens egne tall viser at bare 3 prosent av deres grunnlån blir brukt i distriktskommuner, som har 14 prosent av befolkningen. Samtidig vet vi at manglende tilgang på egnede boliger i distriktskommuner i stor grad hemmer rekruttering av arbeidskraft, ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse. 25 prosent av næringsvirksomheter i distriktene opplyser at dette er en viktig årsak til deres rekrutteringsutfordringer, og dette viser at boligmangel rammer både bolyst og næringsvekst på en svært uheldig måte.

Senterpartiet har møttblant annet Kulant som vokser både i Røn og på Dokka, men sliter med nettopp det at mulige ansatte ikke får seg leiebolig for å prøve jobben eller varig bopel for å etablere seg. Og vi har hørt fra Gjøvik boligstiftelse om deres prosjekt leie-før-eie. Nå må vi få en ny regjering som får ting til å skje, så boligmangel ikke bremser mulighetene vi har for utvikling av Oppland.