Da Erna Solberg ville ha støtte fra Kristelig Folkeparti for å danne regjering i 2013, var ett av KrFs krav at kristendommen skulle få mye større plass i undervisning i skolene. KrF fikk kravet oppfylt i 2015, men nå er tiden inne for å reversere avgjørelsen.

Den nye regjeringen bør endre KRLE-fagets tittel og innhold. Tidligere het faget «Religion, livssyn og etikk» (RLE) og hadde ingen krav til andelen kristendom i faget. Etter krav fra Kristelig Folkeparti endret Solberg-regjeringen fagets navn og innførte krav om at om lag halvparten av undervisningstiden skulle brukes på kristendomskunnskap.

Human-Etisk Forbund mener dagens KREL-fag ikke representerer det mangfoldige samfunnet vi lever i. Og med den tydelige kristne profilen faget har fått, sender det et signal om at kristendommen er viktigere enn andre verdensreligioner og livssyn. Endringene som Solberg-regjeringen gjorde var ikke kunnskapsbaserte, men ideologisk og religiøst forankret. I høringen om å legge til K-en i RLE-faget var nesten alle imot, inkludert de fleste kristne organisasjonene.

Human-Etisk Forbund mener derfor at fagets tittel nå bør endres tilbake til «Religion, livssyn og etikk», og at læreplanen bør endres slik at den ikke favoriserer kristendommen.